Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Αποστολή - Ιστορική αναδρομή της ΓΓΕΚ

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας αποτελεί μια σύγχρονη δημόσια υπηρεσία με αποστολή τον σχεδιασμό, και τον συντονισμό της υλοποίησης της πολιτικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας. Ενισχύει τις δραστηριότητες των ερευνητικών και παραγωγικών φορέων, μέσω ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων με έμφαση στην οικονομική αποτελεσματικότητα  και στην κοινωνικά δίκαιη κατανομή του προϊόντος.  Η ΓΓΕΚ εποπτεύει Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικούς  Φορείς, οι οποίοι στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες με τις απαραίτητες δεξιότητες για την παραγωγή γνώσης και καινοτομίας.  Επιπρόσθετα, παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις για θέματα ΕΤΑΚ και εκπροσωπεί τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε Διεθνείς Οργανισμούς στους τομείς αρμοδιότητάς της.

Στην  τρέχουσα δύσκολη οικονομική συγκυρία, η επένδυση στην επιστήμη, στην έρευνα και στην τεχνολογία, αποτελεί κεντρική στρατηγική προτεραιότητα για ένα αναπτυξιακό μοντέλο κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο, στηριζόμενο στην υψηλή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και σε νέες καινοτόμες ιδέες.

Στόχοι της ΓΓΕΚ  αποτελούν :

 • η χάραξη και προώθηση ολοκληρωμένης στρατηγικής για την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία
 • η αξιοποίηση των υψηλών προσόντων του ερευνητικού δυναμικού για την ανάπτυξη, την αντιμετώπιση της ανεργίας και την ανακοπή της μετανάστευσης ποιοτικού επιστημονικού δυναμικού
 • η  μεταφορά και η διάχυση καινοτόμων τεχνολογιών προς τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, με την  αξιοποίηση των προϊόντων της έρευνας
 • η υποστήριξη δράσεων ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας σε θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας
 • η εποπτεία και χρηματοδότηση των Ερευνητικών και Τεχνολογικών φορέων της χώρας
 • η ενίσχυση της διεθνούς Ε&Τ συνεργασίας τόσο με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και με τρίτες χώρες και η βέλτιστη αξιοποίηση των ευκαιριών συμμετοχής σε σχετικές  προσπάθειες σε ευρωπαϊκό, διακρατικό και ευρύτερο διεθνές επίπεδο.
 •  η αποτίμηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής των δράσεων έρευνας και καινοτομίας, για την συνεχή αναπροσαρμογή της ερευνητικής πολιτικής.

Προτεραιότητες της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας στην Έρευνα και Καινοτομία .

 

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020:

Πολιτική και Δράσεις της ΓΓΕΚ

Βασική κατεύθυνση του σχεδιασμού και της προώθησης της πολιτικής για την Έρευνα και την Καινοτομία την περίοδο 2014-2020, είναι η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης. Εστιάζει σε τομείς όπου η Ελλάδα έχει ή μπορεί να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η ανάδειξη των προτεραιοτήτων προκύπτει από τη  διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης που στοχεύει στον εντοπισμό νέων επιχειρηματικών ευκαιριών για την αξιοποίηση της νέας γνώσης και την ενσωμάτωσή της σε αλυσίδες αξίας. Η διαδικασία υλοποιείται μέσα από τη συνεχή, δυναμική διαβούλευση όλων των παραγόντων που συγκροτούν το οικοσύστημα καινοτομίας (όπως είναι οι επιχειρήσεις, τα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα,  τα Υπουργεία, οι Περιφέρειες κλπ), ενώ πρωταγωνιστικό ρόλο παίζουν οι επιχειρήσεις και οι παραγωγικοί φορείς γενικότερα.

 

Τομείς προτεραιότητας για την Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης:

 

 • Αγρο-διατροφή
 • Βιοεπιστήμες,  Υγεία  & Φάρμακα
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
 • Υλικά – Κατασκευές
 • Πολιτισμός, Τουρισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες

 

Οι δράσεις που σχεδιάζονται από τη ΓΓΕΚ σε κάθε έναν από τους παραπάνω τομείς στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην υποστήριξη του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού και στην ενδυνάμωση και αξιοποίηση των ερευνητικών υποδομών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην Ευρωπαϊκή διάσταση (συνέργεια και συμπληρωματικότητα με το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και άλλες δραστηριότητες του  Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας), στην ανάπτυξη καινοτομικής νοοτροπίας και στη διεύρυνση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στους ερευνητικούς θεσμούς.

 

Ερευνητικοί και Τεχνολογικοί Φορείς

 

Οι Ερευνητικοί και Τεχνολογικοί Φορείς που εποπτεύει η ΓΓΕΚ έχουν να παρουσιάσουν σημαντικό επιστημονικό και ερευνητικό έργο στην Ιατρική και Βιοϊατρική, στην Αστροφυσική, στις Φυσικές Επιστήμες, στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, στη Θαλάσσια Έρευνα, στην ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων, στην Τεχνολογία, στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες.

 

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=126I491I1148I646I528654

 

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=126I492I1149I646I528672

 

 

Ημερομηνίες – σταθμοί στην ιστορία της ΓΓΕΚ

 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0