Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας

Στοιχεία επικοινωνίας

Προϊστάμενος:
Χριστούλα Μαρία
Συντομογραφία Διευθύνσεως:
Tηλέφωνο:
213_1300093
Email:
m.christoula[at]gsrt.gr

Αρμοδιότητες

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας είναι η Τεύχος Α’ 31/23.02.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5731 παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στην Έρευνα και Καινοτομία, ο συντονισμός της εκπροσώπησης της χώρας σε Ευρωπαϊκούς και διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και η ενίσχυση δραστηριοτήτων και προγραμμάτων διεθνούς συνεργασίας στην Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και το Διάστημα.

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0