Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους Τομείς της Έρευνας,της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας(Ε.Υ.Δ.Ε.–Ε.Τ.Α.Κ.)

Στοιχεία επικοινωνίας

Προϊστάμενος:
Λέλα Πουλακάκη
Συντομογραφία Διευθύνσεως:
Tηλέφωνο:
213_1300256
Email:
lelapoul[at]gsrt.gr

Αρμοδιότητες

Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, λειτουργεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρφμογής Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) υπαγόμενη στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία συνεστήθη το 2008 κι αναδιαρθρώθηκε με την ΥΑ 123511/ΕΥΘΥ880/10.11.2017 (ΑΔΑ: 6MΣΙ465ΧΙ8-Ρ6Ρ). Η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ αποτελεί σήμερα ενδιάμεσο φορέα του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) για δράσεις ενισχύσεων έργων ΕΤΑΚ.

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0