Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Τμήμα Σύνδεσης Έρευνας και Παραγωγής

Στοιχεία επικοινωνίας

Προϊστάμενος:
Πουτούκης Δημήτριος
Tηλέφωνο:
213_1300136
Email:
dpoutoukis[at]gsrt.gr

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Σύνδεσης Έρευνας και Παραγωγής είναι αρμόδιο για:
α) την εξειδίκευση και προκήρυξη των προγραμμάτων διασύνδεσης της έρευνας με τον παραγωγικό ιστό της χώρας και τη μέριμνα για την αξιολόγηση των προτάσεων,
β) την ανάθεση των συναφών με το ρόλο του τμήματος ερευνητικών έργων, την παρακολούθηση της εκτέλεσής τους, την αξιολόγηση των ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων και την παραλαβή τους,
γ) την εισήγηση μέτρων για την τεχνολογική και εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των πάσης φύσεως ερευνητικών έργων,
δ) την έγκριση των ιδιωτικών ερευνητικών φορέων προκειμένου να υποδεχθούν υπηκόους τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας,
ε) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου.

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0