Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Τμήμα Ανάπτυξης Ερευνητικού Δυναμικού

Στοιχεία επικοινωνίας

Προϊστάμενος:
Σακελλαρίου Πολυτίμη
Tηλέφωνο:
213_1300125
Email:
psak[at]gsrt.gr

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Ανάπτυξης Ερευνητικού Δυναμικού είναι αρμόδιο για:
α) την εξειδίκευση και προκήρυξη των προγραμμάτων για την ανάπτυξη του ερευνητικού δυναμικού και τη μέριμνα για την αξιολόγηση των προτάσεων,
β) την ανάθεση των συναφών με τον ρόλο του τμήματος έργων, την παρακολούθηση της εκτέλεσης των έργων και την αξιολόγηση των ενδιαμέσων και τελικών εκθέσεων και την παραλαβή τους,
γ) τη δημοσίευση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την αξιολόγηση, διαχείριση και υλοποίηση δράσεων που αφορούν τη χορήγηση υποτροφιών για τη διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών ή/και μεταδιδακτορικών μελετών και δράσεων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας,
δ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0