Μενού Επιλογών

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας, Αξιολόγησης Προγραμμάτων και Αξιοποίησης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Υποδομών Φορέων

Στοιχεία επικοινωνίας

Προϊστάμενος:
Δημακάκος Αλέξανδρος
Tηλέφωνο:
210_ 7458232
Email:
dimakakos[at]gsrt.gr

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας, Αξιολόγησης Προγραμμάτων και Αξιοποίησης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Υποδομών Φορέων είναι αρμόδιο για:
α) την ίδρυση, διάλυση, ενοποίηση, τον διαχωρισμό, την ολική ή μερική μεταφορά των εποπτευομένων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και για την οργανωτική δομή τους,
β) την παρακολούθηση της λειτουργίας και τη γενική δραστηριότητα των εποπτευομένων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την λειτουργική βελτίωσή τους,
γ) την παραπομπή θεμάτων των εποπτευομένων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας ή − κατά περίπτωση − στα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια,
δ) την εισήγηση για την κατανομή των πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό στους εποπτευόμενους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Φορείς,
ε) την παρακολούθηση των επιστημονικών δραστηριοτήτων των ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων,
στ) τη σχεδίαση ερευνητικών προγραμμάτων για την ενίσχυση των Εποπτευομένων Φορέων, την προκήρυξη, την παρακολούθηση των διαδικασιών αξιολόγησης, διαχείρισης και παραλαβής των έργων αυτών,
ζ) την ανάπτυξη, αναβάθμιση, επέκταση, τροποποίηση, και χρηματοδότηση ερευνητικών και τεχνολογικών υποδομών των Εποπτευομένων Φορέων,
η) τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων των Εποπτευομένων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων με τη διαδικασία των έμμεσων πληρωμών στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων που προκηρύσσονται από άλλους φορείς,
θ) την εισήγηση για χρηματοδοτήσεις των εποπτευομένων φορέων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
ι) την αξιολόγηση και αποτίμηση του έργου των Εποπτευόμενων Φορέων και την κατάρτιση των απαραίτητων αποφάσεων και διοικητικών πράξεων,
ια) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0