Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Τμήμα Υποστήριξης Κτιριακών Υποδομών Έρευνας

Στοιχεία επικοινωνίας

Προϊστάμενος:
Σπηλιώτης Φίλιππος
Tηλέφωνο:
213_1300053
Email:
fspi[at]gsrt.gr

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Υποστήριξης Κτηριακών Υποδομών Έρευνας είναι αρμόδιο για:
α) τον προγραμματισμό, τη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και διοίκηση των συμβάσεων τεχνικών έργων που αφορούν στη ΓΓΕΤ και τους Εποπτευόμενους από αυτή Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Φορείς που δεν διαθέτουν τεχνικά επαρκείς Τεχνικές Υπηρεσίες,
 β) τη σύνταξη των πράξεων της συγκρότησης των συλλογικών οργάνων για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος καθώς και τη μέριμνα για την προετοιμασία συγκρότησης του Τεχνικού Συμβουλίου της ΓΓΕΤ και την σύνταξη της απόφασης συγκρότησής του,
γ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0