Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Τμήμα Διεθνών/Διακρατικών Οργανισμών

Στοιχεία επικοινωνίας

Προϊστάμενος:
Χριστούλα Μαρία
Tηλέφωνο:
213_1300093
Email:
m.christoula[at]gsrt.gr

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Διεθνών/Διακρατικών Οργανισμών είναι αρμόδιο για:
α) τον συντονισμό θεμάτων Διεθνών/Διακρατικών Οργανισμών αρμοδιότητας ΓΓΕΤ και την προώθηση της συνεργασίας των ελληνικών φορέων με αυτούς, και ειδικότερα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών (CERN), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ), το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας (EMBL) και το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Μοριακής Βιολογίας (EMBC), τον οργανισμό Σύντηξη για Ενέργεια (F4E), τον διακυβερνητικό οργανισμό COST, τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση και την Πρωτοβουλία ΕΥΡΗΚΑ,
β) την εκπλήρωση των οικονομικών, πολιτικών και διοικητικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή της Ελλάδος στους Διεθνείς/Διακρατικούς Οργανισμούς αρμοδιότητας ΓΓΕΤ,
γ) την εισήγηση του ορισμού εθνικών εκπροσώπων και εμπειρογνωμόνων στις επιτροπές και τα όργανα των Διεθνών/Διακρατικών Οργανισμών αρμοδιότητας ΓΓΕΤ και τον συντονισμό της εκπροσώπησης της χώρας σε αυτούς,
δ) την παρακολούθηση της εκπροσώπησης της χώρας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, την εισήγηση για συμμετοχή σε προαιρετικά προγράμματα, την προώθηση των απαιτούμενων ενεργειών για την εξασφάλιση της απαιτούμενης εθνικής χρηματοδότησης και την προώθηση κάθε απαιτούμενης ενέργειας για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης των ελληνικών φορέων από τον ΕΟΔ,
ε) την παρακολούθηση της εκπροσώπησης της χώρας και της συνεργασίας της με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας ΕΥΡΗΚΑ και τον συντονισμό και την παρακολούθηση της ελληνικής συμμετοχής στα διεθνή προγράμματα ΕΥΡΗΚΑ,
ζ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0