Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Τμήμα Τεχνικών Μελετών και Ανάπτυξης Υποδομών Έρευνας

Στοιχεία επικοινωνίας

Προϊστάμενος:
Ντάβος Δημοσθένης
Tηλέφωνο:
213_1300052
Email:
davos[at]gsrt.gr

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Τεχνικών Μελετών και Ανάπτυξης Υποδομών Έρευνας είναι αρμόδιο για:
α) τον σχεδιασμό της ανάπτυξης των κτηριακών υποδομών της ΓΓΕΤ και των εποπτευομένων από αυτή Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων,
β) την εκπόνηση καθώς και τον έλεγχο, την έγκριση των κτηριολογικών προγραμμάτων της ΓΓΕΤ και των εποπτευομένων από αυτή Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων,
 γ) την εποπτεία ωρίμασης ένταξης νέων έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα,
 δ) την εκπόνηση τεχνικών μελετών, τη διαγωνιστική διαδικασία, την ανάθεση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διοίκηση των συμβάσεων εκπόνησης τεχνικών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που αφορούν στη ΓΓΕΤ, καθώς και των εποπτευομένων από αυτή Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων που δεν διαθέτουν τεχνικά επαρκείς τεχνικές υπηρεσίες,
 ε) τη σύνταξη των πράξεων της συγκρότησης των συλλογικών οργάνων για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος,
στ) τον έλεγχο των μελετών τεχνικών έργων που καταθέτουν οι Εποπτευόμενοι Ερευνητικοί και Τεχνολογικοί Φορείς της ΓΓΕΤ προς δημοπράτηση από τη ΓΓΕΤ, ως προς την ποιοτική και ποσοτική επάρκειά τους καθώς και των τευχών δημοπράτησης που τις συνοδεύουν,
ζ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0