Μενού Επιλογών

Τμήμα Τεχνικών Μελετών

Στοιχεία επικοινωνίας

Προϊστάμενος:
α.α. Ντάβος Δημοσθένης
Tηλέφωνο:
210_ 7458052
Email:
davos[at]gsrt.gr

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Τεχνικών Μελετών είναι αρμόδιο για:
α) την έγκριση των κτηριολογικών προγραμμάτων Εποπτευομένων από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Φορέων,
β) την εκπόνηση μελετών για έργα που αφορούν στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και στους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Φορείς που εποπτεύονται από αυτήν και δεν έχουν δική τους Τεχνική Υπηρεσία,
γ) την ανάθεση εκπόνησης μελετών έργων σε ιδιώτες μελετητές, που αφορούν στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και σε Εποπτευόμενους Φορείς,
δ) την διοίκηση των δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών τεχνικών έργων που αφορούν στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και στους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς φορείς που εποπτεύονται από αυτή και δεν διαθέτουν δική τους Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών.
ε) έλεγχο των μελετών των τεχνικών έργων που κατατίθενται από τους Εποπτευόμενους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Φορείς της ΓΓΕΤ, προς δημοπράτηση από τη ΓΓΕΤ, ως προς την ποιοτική και ποσοτική επάρκεια τους, καθώς και των τευχών δημοπράτησης που τις συνοδεύουν και που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης των έργων
στ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0