Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Τμήμα Σχεδιασμού και Διοικητικής Εποπτείας, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων

Στοιχεία επικοινωνίας

Προϊστάμενος:
Λοβέρδου Ελένη
Tηλέφωνο:
213_1300166
Email:
e.loverdou[at]gsrt.gr

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Σχεδιασμού και Διοικητικής Εποπτείας, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων είναι αρμόδιο για:
α) την ίδρυση, διάλυση, ενοποίηση, τον διαχωρισμό, την ολική ή μερική μεταφορά των εποπτευομένων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και για την οργανωτική δομή τους,
β) την παρακολούθηση της λειτουργίας και τη γενική δραστηριότητα των εποπτευομένων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την λειτουργική βελτίωσή τους,
γ) την υποστήριξη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) και την παραπομπή θεμάτων των εποπτευομένων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας ή - κατά περίπτωση - στα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια,
δ) την εισήγηση για την κατανομή των πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό στους εποπτευόμενους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς και τη σύνταξη των ειδικών εκθέσεων,
ε) την εισήγηση επί της χορήγησης της εθνικής συμμετοχής στους δημόσιους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς ή/και την παροχή επιβραβεύσεων μέσω χρηματοδότησης στους συμμετέχοντες στα ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύνταξη των σχετικών αποφάσεων,
στ) τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας,
ζ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος

 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0