Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Τμήμα Αποτίμησης και Στατιστικής Επεξεργασίας Πολιτικής Έρευνας και Καινοτομίας

Στοιχεία επικοινωνίας

Προϊστάμενος:
Σαργιάνος Νίκος
Tηλέφωνο:
213_1300168
Email:
nis[at]gsrt.gr

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Αποτίμησης και Στατιστικής Επεξεργασίας Πολιτικής Έρευνας και Καινοτομίας είναι αρμόδιο για:
α) την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και των εποπτευόμενων φορέων σύμφωνα με τις διεθνείς μεθόδους αποτίμησης,
β) τη λήψη διορθωτικών μέτρων με βάση τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων και αποτιμήσεων που πραγματοποιούνται,
γ) την εκτίμηση των μακροχρόνιων αναγκών του συστήματος των ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων της χώρας σε ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό,κτίρια, θεσμική υποδομή και την εισήγηση μέτρων για την κάλυψή τους,
δ) τη συλλογή, επεξεργασία, ταξινόμηση και παρουσίαση στοιχείων αναφορικά με τις ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες στον Ελλαδικό χώρο και
την κατάρτιση δεικτών απαραίτητων για τον σχεδιασμό και την αποτίμηση της επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής,
ε) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου.

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0