Μενού Επιλογών

Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στοιχεία επικοινωνίας

Προϊστάμενος:
Παππά Αλίκη
Tηλέφωνο:
210_ 7458093
Email:
a.pappa[at]gsrt.gr

Αρμοδιότητες

To Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο για:
α) την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας,
β) την αξιοποίηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης ή/και συγχρηματοδότησης ελληνικών ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χορηγεί την εθνική συμμετοχή στους δημόσιους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς ή/και παρέχει επιβραβεύσεις μέσω χρηματοδότησης στους συμμετέχοντες στα ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής. Ένωσης.
γ) τον διορισμό εκπροσώπων στις επιτροπές, ομάδες εμπειρογνωμόνων, ενδιάμεσων φορέων και δομών για την υλοποίηση με άλλα Κράτη−Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κοινών προγραμμάτων,
δ) τον συντονισμό και τη συμμετοχή σε Κοινά Προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους,
ε) τη συμμετοχή στη διαμόρφωση εθνικών θέσεων στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας, την εφαρμογή των δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών που απορρέουν από τις αποφάσεις του,
στ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0