Μενού Επιλογών

Τμήμα Διεθνών/Διακρατικών Οργανισμών

Στοιχεία επικοινωνίας

Προϊστάμενος:
Τσούλκας Βασίλειος
Tηλέφωνο:
210_ 7458149
Email:
v.tsoulkas[at]gsrt.gr

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Διεθνών/Διακρατικών Οργανισμών είναι αρμόδιο για:
α) τον συντονισμό θεμάτων Διεθνών/Διακρατικών Οργανισμών αρμοδιότητας ΓΓΕΤ και την προώθηση της συνεργασίας των Ελληνικών Φορέων με αυτούς,
β) την εκπλήρωση των οικονομικών, πολιτικών και διοικητικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή της Ελλάδος στους Διεθνείς/Διακρατικούς Οργανισμούς αρμοδιότητας ΓΓΕΤ,
γ) την εισήγηση του ορισμού εθνικών εκπροσώπων και εμπειρογνωμόνων (όπου απαιτείται) στις επιτροπές και τα όργανα των Διεθνών/Διακρατικών Οργανισμών αρμοδιότητας ΓΓΕΤ και τον συντονισμό της εκπροσώπησης της χώρας σε αυτούς,
δ) την παρακολούθηση της εκπροσώπησης της χώρας και της συνεργασίας της με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας ΕΥΡΗΚΑ και τον συντονισμό και την παρακολούθηση της ελληνικής συμμετοχής στα διεθνή προγράμματα ΕΥΡΗΚΑ,
ε) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0