Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Διευθύνσεις Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας

Πίνακας για την παρουσίαση των διευθύνσεων. Ο πίνακας περιέχει τις στήλες: Διεύθυνση, Στοιχεία Επικοινωνίας,Τμήματα. Περιέχει8 καταχωρήσεις ταξινομημένες ανά ημερομηνία.
Διεύθυνση Στοιχεία επικοινωνίας
Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Tηλέφωνο:210_ 7753834-5

Email:secgenof[at]gsrt.gr
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας Tηλέφωνο:213_1300069

Email:aspi[at]gsrt.gr
Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας Tηλέφωνο:213_1300141

Email:apatr[at]gsrt.gr
Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων Tηλέφωνο:213_1300236

Email:esof[at]gsrt.gr
Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Tηλέφωνο:213_1300093

Email:m.christoula[at]gsrt.gr
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους Τομείς της Έρευνας,της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας(Ε.Υ.Δ.Ε.–Ε.Τ.Α.Κ.) Tηλέφωνο:213_1300256

Email:lelapoul[at]gsrt.gr
Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Tηλέφωνο:213_1300039

Email:tgian[at]gsrt.gr
Γραμματεία του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας & Καινοτομίας (Ε.Σ.Ε.Τ.Ε.Κ.) Tηλέφωνο:213_-1300236

Email:esof[at]gsrt.gr

Εγγραφές: 1-8

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0