Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Πρόσκληση υποβολής έργων καινοτομίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ERA.Net Plus with Russia (ERA.NET RUS PLUS)

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Άλλες ενεργές ευρωπαϊκές προκηρύξεις
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
300.000,00 €
Έναρξη Ισχύος:
3/4/2014
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
28/5/2014
Ημερομηνία καταχώρησης:
3/4/2014

Στο πλαίσιο του ERA.NET RUS PLUS ανακοινώθηκε Κοινή Προκήρυξη για τη χρηματοδότηση έργων καινοτομίας μεταξύ των κρατών μελών, των συνδεδεμένων χωρών της ΕΕ και της Ρωσίας. Η χρηματοδότηση των εγκεκριμένων έργων στο πλαίσιο της κοινής προκήρυξης θα ανέλθει συνολικά στα 15.750.000 €.

Στόχος της προκήρυξης είναι να δημιουργήσει καινοτόμα συνεργατικά έργα υψηλής τεχνολογίας και αυξημένες δυνατότητες παραγωγής καινοτομικών προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών, στο πλαίσιο υλοποίησής τους από μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις που διεξάγουν έρευνα στη Ρωσία σε συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και τον ιδιωτικό τομέα των χωρών που συμμετέχουν στη προκήρυξη. Για την Ελλάδα επιλέξιμοι φορείς θα είναι επιχειρήσεις, είτε μεμονωμένα, είτε σε συνεργασία με Παν/μια ή δημόσια ερευνητικά κέντρα.

Τα έργα, τα οποία θα είναι διετούς διάρκειας με δυνατότητα επιμήκυνσης μέχρι και 30 μήνες, προβλέπεται να ξεκινήσουν μέχρι την άνοιξη του 2015 και να λήξουν το αργότερο μέσα στο 2018. Στη προκήρυξη συμμετέχουν 8 χώρες (Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Τουρκία).

Τη χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων που θα είναι μέλη σε κοινοπραξίες των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη - Συμμετοχή της ΓΓΕΤ στη προκήρυξη ανέρχεται σε 300.000 €. Το ανώτατο όριο δημόσιας δαπάνης για τους έλληνες εταίρους θα ανέλθει στις 100.000 € ανά έργο.
-    Για την ελληνική συμμετοχή και την επιλεξιμότητα των δαπανών θα αναφερθείτε στο αρχείο Terms of Reference – Innovation Call, σελίδες 30-31, http://www.eranet-rus.eu.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει σε δύο (2) στάδια. Η καταληκτική ημερομηνία για τη 1η φάση υποβολής είναι η 28η Μαΐου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες:

-    Pre-proposal submission (only electronically): Link: https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/users/login/RUS_INNO2014
-    Τhe following documents (pdf format) are put on http://www.eranet-rus.eu
o    Call announcement
o    Terms of Reference – Innovation Call
o    Guide for Applicants (maybe a little later)
-    A complete list of CONTACT POINTS (all partners) you will find here: http://www.eranet-rus.eu/en/201.php

 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0