Μενού Επιλογών

Προαναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ERA-NET για τη δράση E-Rare-3: JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2015) FOR "European Research Projects on Rare Diseases"

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Άλλες ευρωπαϊκές δράσεις
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
Έναρξη Ισχύος:
1/12/2014
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
18/2/2015
Ημερομηνία καταχώρησης:
1/12/2014

Στο πλαίσιο του E-Rare-3 με σκοπό την περαιτέρω ερευνητική προσπάθεια στο τομέα των σπάνιων ασθενειών και για εφαρμογή των στόχων του “International Rare Disease Research Consortium (IRDiRC)” θα ανακοινωθεί, την 15η Δεκεμβρίου 2014, Κοινή Προκήρυξη για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των κρατών που θα συμμετέχουν στη προκήρυξη, Αυστρία, Βέλγιο, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία, Ελβετία, Ολλανδία, Τουρκία.

Στόχος και θεματικοί τομείς

Στόχος της πρόσκλησης είναι να επιτρέψει στους επιστήμονες σε διάφορες χώρες να οικοδομήσουν μια αποτελεσματική συνεργασία για ένα κοινό διεπιστημονικό ερευνητικό πρόγραμμα με βάση τη συμπληρωματικότητα και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης που έχουν αποφασισθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη θα είναι οι ακόλουθοι:

  • Collaborative research using patient databases and corresponding collections of biological material that would generally not be possible at a national scale.
  • Research on rare diseases including genetic
  • Research on development of applications for diagnosis and therapies for rare diseases.

Οι προτάσεις των έργων θα πρέπει να αποδεικνύουν σαφώς τον πιθανό αντίκτυπο στην υγεία, καθώς και την προστιθέμενη αξία της διακρατικής συνεργασίας: συγκέντρωση κρίσιμης μάζας των ασθενών/ βιολογικό υλικό, κατανομή των πόρων (μοντέλα, βάσεις δεδομένων, διάγνωση, κλπ), εναρμόνιση των δεδομένων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας/ καινοτόμων τεχνολογιών, κ.α.

Τα έργα που θα εγκριθούν θα είναι διάρκειας έως 36 μηνών.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων θα είναι η 18η Φεβρουαρίου 2015.

Τη χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα παράσχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), που αποτελεί ένα από τα πέντε τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020. Η συμμετοχή της ΓΓΕΤ στη προκήρυξη θα ανέλθει σε 500.000,00€. Σημειώνεται ότι η δημοσίευση αυτή έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και τελεί υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του ΕΠΑΝΕΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες μέχρι την ημερομηνία της Προκήρυξης (15-12-2014) μπορείτε να απευθύνεστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

7th JOINT CALL FOR EUROPEAN RESEARCH PROJECTS ON RARE DISEASES, JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (JTC 2015)
Link:
http://www.erare.eu/joint-call/7th-joint-call-european-research-projects-rare-diseases-jtc-2015

 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0