Μενού Επιλογών

Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης EURONANOMED II JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2015) FOR "European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine"

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Άλλες ευρωπαϊκές δράσεις
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
400.000,00 €
Έναρξη Ισχύος:
17/12/2014
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
3/3/2015
Ημερομηνία καταχώρησης:
17/12/2014

Στο πλαίσιο του EURONANOMED II ανακοινώθηκε, την 26η Νοεμβρίου 2014, Κοινή Προκήρυξη για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στη προκήρυξη: Γαλλία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Βέλγιο / Φλάνδρα, Βέλγιο / Βαλονία, Βέλγιο / Βρυξέλλες-Βαλλονία ομοσπονδία.

Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης που έχουν συμφωνηθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη και είναι οι ακόλουθοι:

  • Regenerative medicine
  • Diagnostics
  • Targeted delivery systems

Στόχοι της  προκήρυξης είναι:

· Η υποστήριξη της μεταφραστικής έρευνας με προτάσεις που συνδυάζουν καινοτόμες προσεγγίσεις (βασική, κλινική, βιομηχανική) στον τομέα της νανοϊατρικής,
· Η ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ομάδων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και η ενθάρρυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ για την ανάπτυξη διατομεακών και διεπιστημονικών κοινοπραξιών στους τρεις ως άνω βασικούς θεματικούς τομείς.

Τα έργα που εγκριθούν θα είναι διάρκειας έως 36 μηνών.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων  είναι η 3η Mαρτίου 2015.

Η χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών, των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα γίνει από  τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), που αποτελεί ένα από τα πέντε τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020. Η συνολική συμμετοχή της ΓΓΕΤ στα έργα με ελληνική συμμετοχή που θα εγκριθούν έχει προγραμματιστεί  να ανέλθει σε 400.000,00 €., υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του ΕΠΑΝΕΚ η οποία αναμένεται. Το ως άνω ποσόν θα κατανεμηθεί σε 4 προτάσεις, δηλ. 100.000 ανά πρόταση με ελληνική συμμετοχή.

Για  πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις σχετικά μπορείτε να απευθύνεστε στους παρακάτω συνδέσμους :

http://www.euronanomed.net/joint-calls/6th-joint-call-2015/ :

Partner search tool is open at the following link http://www.euronanomed.net/joint-calls/6th-joint-call-2015/

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0