Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Προαναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ERANETΜΕD (ERANETMED second joint call on Environmental challenges and solutions for vulnerable communities)

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Άλλες ευρωπαϊκές δράσεις
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
Έναρξη Ισχύος:
21/3/2016
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
31/5/2016
Ημερομηνία καταχώρησης:
8/3/2016

Η διαχείριση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των υδατικών πόρων και των τροφίμων,  αποτελούν σημαντική πρόκληση για την περιοχή της Μεσογείου, αντικείμενο που εμπίπτει στις εξειδικεύσεις της RIS3. Σε ευρωπαϊκό και διακρατικό επίπεδο  απαιτείται σχεδιασμός και συντονισμός των κοινών προσπαθειών και πολιτικών των ενδιαφερομένων χωρών για την αντιμετώπισή τους, με την προαγωγή και αξιοποίηση  της έρευνας και  καινοτομίας.

Στο πλαίσιο του ERANETΜΕD, το οποίο αποτελεί δράση συνεργασίας Ε. Ένωσης – Συνδεδεμένων Χωρών και Μεσογείου, θα ανακοινωθεί την 21η Μαρτίου 2016, Κοινή Προκήρυξη για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων. Στην προκήρυξη θα συμμετέχουν 13 χώρες (Αλγερία, Κύπρος, Αίγυπτος, Γαλλία, Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, Λίβανος, Μάλτα, Μαρόκο, Τυνησία, Τουρκία και Ισπανία).

Στόχος της επικείμενης προκήρυξης είναι η ενεργός συμμετοχή φορέων από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα των συμμετεχόντων κρατών για την ανάπτυξη διατομεακών και διεπιστημονικών συνεργασιών/κοινοπραξιών στους τρεις βασικούς θεματικούς τομείς της Διατροφής, Νερών και Ενέργειας. Επιπλέον, στοχεύει στο να προτείνει βιώσιμες λύσεις, δεδομένου ότι η βιοποικιλότητα, η γη, το νερό, η ενέργεια ή τα τρόφιμα βρίσκονται υπό σοβαρή απειλή από παράγοντες όπως η μετανάστευση, περιβαλλοντικούς και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες κ.λ.π. Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης που έχουν αποφασισθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη αναλύονται στη προαναγγελία της προκήρυξης.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων θα είναι η 31η Μαϊου 2016. Τα έργα που εγκριθούν θα είναι διάρκειας 24 έως 36 μηνών.

Τη χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα παράσχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) για την περίοδο 2014-2020. Η συμμετοχή της ΓΓΕΤ στη προκήρυξη θα ανέλθει σε 700.000,00 €.

Έως την ημερομηνία της προκήρυξης (21-03-2016) περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στους συνδέσμους : infocalls@eranetmed.eu και www.eranetmed.eu

Σχετικά αρχεία

Σχετική Εικόνα

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0