Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας (ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ)


 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής

Δράσεων στους τομείς Έρευνας,

Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας

(ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ)

www.eyde-etak.gr


Στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, λειτουργεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρφμογής Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) υπαγόμενη στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία συνεστήθη το 2008 κι αναδιαρθρώθηκε με την ΥΑ 123511/ΕΥΘΥ880/10.11.2017 (ΑΔΑ: 6MΣΙ465ΧΙ8-Ρ6Ρ). Η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ αποτελεί σήμερα ενδιάμεσο φορέα του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) για δράσεις ενισχύσεων έργων ΕΤΑΚ.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ θα βρείτε στη διεύθυνση:

 http://www.eyde-etak.gr/central.aspx?sId=119I486I1259I646I491048&JScript=1

 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0