Μενού Επιλογών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Διοικητικής διάρθρωσης
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
2687/20-12-2012
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Έναρξη Ισχύος:
20/12/2012
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
25/1/2013
Ημερομηνία καταχώρησης:
20/12/2012

Ανακοίνωση 11/1/2013:Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ)

Η Ειδική Υπηρεσία (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) προκειμένου να ολοκληρώσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί σε απόσπαση υπαλλήλων από τους Φορείς του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14.11.2000) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και ισχύει, για την πλήρωση συνολικά έντεκα (11) θέσεων στις τρεις Μονάδες αυτής και ειδικότερα:
- πέντε (5) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εκ των οποίων δύο (2) θέσεις Προϊσταμένων για τις Μονάδες Β΄ και Γ΄
- μία (1) θέση κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και
- πέντε (5) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

Οι αιτήσεις και το τυποποιημένο βιογραφικό των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά έως και τη Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 στη γραμματεία της ΕΥΔΕ–ΕΤΑΚ (e-mail: f.karagkouni [at] gsrt.gr, e.lykou [at] gsrt.gr).  Επιπλέον συνοδευτικά δικαιολογητικά (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, κλπ.) θα ζητηθούν σε επόμενη φάση.

Επισυνάπτονται:

  • Η ΚΥΑ σύστασης της ΕΥΔΕ–ΕΤΑΚ
  • Τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα
  • Οδηγίες συμπλήρωσης του βιογραφικού
  • Τυποποιημένη αίτηση προς την Ειδική Υπηρεσία
  • Πρότυπη Υπεύθυνη Δήλωση
  • Ο Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14.11.2000) όπου περιγράφεται η διαδικασία επιλογής προσωπικού καθώς και τις τροποποιήσεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ53/Α/31.3.2010).
  • Η ΚΥΑ με τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα για τη στελέχωση της Υπηρεσίας ΦΕΚ 1577/Β/6.8.2008 και την τροποποίησή της ΦΕΚ 1533/Β/27.7.2009

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλ. 2107458178 (κα Λύκου) και 2107458178 (κα Καραγκούνη).

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0