Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης του προϊσταμένου γραμματείας του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Διοικητικής διάρθρωσης
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
3019(ΔΚΗ/Α)401/12-3-2014
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Έναρξη Ισχύος:
13/3/2014
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
31/3/2014
Ημερομηνία καταχώρησης:
13/3/2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ59-ΨΡΑ

                                                                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
--------------------------------------------------

ΑΘΗΝΑ, 12-3-2014
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3019(ΔΚΗ/Α)401

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έχοντας υπ΄ όψιν τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 5439/85 «Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών στο ΥΠΕΤ και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς για την αξιοποίηση των κονδυλίων της έρευνας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με τις ΚΥΑ 5056/87 (ΦΕΚ 319/Β/87), 7401/88 (ΦΕΚ 308/Β/88), 570/19.1.1994 (ΦΕΚ 36/Β/94), 14231/ΦΟΡ/2738/94 (ΦΕΚ 920/Β/94) και 12739/2000 (ΦΕΚ 1302/Β/2000)

. Προσκαλεί

όλους τους μόνιμους ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα, να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας και Βιογραφικό Σημείωμα για τη θέση του προϊσταμένου Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, το αργότερο μέχρι 31 Mαρτίου 2014 (πληροφορίες: Μάρη Ασημακοπουλου τηλ: 2107458031 & 2107458033).

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας θα αποσπάται από την Υπηρεσία της οργανικής του θέσης στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Εισηγείται τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση πόρων του Λογαριασμού
  • Παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κίνηση του Λογαριασμού τηρώντας βιβλία Γ΄ κατηγορίας όπως προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και προβαίνει στην πληρωμή των δαπανών μετά από εντολή του αρμοδίου οργάνου
  • Συντάσσει κάθε χρόνο Προϋπολογισμό και Απολογισμό και παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση στους φορείς χρηματοδότησης του Λογαριασμού

Για την πλήρωση της θέσης του προϊσταμένου Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Γ.Γ.Ε.Τ., οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανώτατης Σχολής με αποδεδειγμένη εμπειρία σε διοικητικά και οικονομικά θέματα. Eμπειρία σε λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες θα ληφθεί υπόψη.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


                            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ                      

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0