Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Διοικητικής διάρθρωσης
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
5942(ΔKH/A)829/23-5-2014
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Έναρξη Ισχύος:
27/5/2014
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
30/6/2014
Ημερομηνία καταχώρησης:
27/5/2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού

ΑΘΗΝΑ 23-5-2014
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 5942(ΔKH/A)829
ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

H Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για την προώθηση των δραστηριοτήτων της και την κάλυψη των υπηρεσιακών της αναγκών, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση-μετακίνηση μονίμων υπαλλήλων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τους φορείς του δημοσίου τομέα, καθώς και από τους εποπτευομένους αυτών φορείς όπως ορίζονται στις περιπτώσεις α και β του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 όπως ισχύει.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, εφόσον έχουν συμπληρώσει 5ετή τουλάχιστον υπηρεσία, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ.

1.ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα καθώς και τα επιπροσθέτως συνεκτιμώμενα, είναι τα ακόλουθα:

Τυπικά προσόντα

 • πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από ελληνικό ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού
 • πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και υπηρεσιών internet.

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή και διδακτορικό
 • Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης
 • Διοικητική και οργανωτική ικανότητα
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών
 • Εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

1. Αίτηση υποψηφιότητας (συνημμένο υπόδειγμα)
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (συνημμένο τυποποιημένο υπόδειγμα)

Η υποβολή των παραπάνω θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις masi@gsrt.gr, a.limiotou@gsrt.gr έως 30/6/2014

Για τυχόν διευκρινίσεις ή πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Μ.Ασημακοπούλου ή την κα Λυμιώτου τηλ : 2107458033-030.

Μετά την επιλογή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Προσωπικού
τα ακόλουθα:

 • Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, μεταπτυχιακών διπλωμάτων και αποδεικτικά γνώσεων ξένων γλωσσών
 • Βεβαίωση- πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών το οποίο θα περιλαμβάνει τον κλάδο –βαθμό καθώς και τυχόν πειθαρχικές ποινές (εάν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη)
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και τα σχετικά υποδείγματα, θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.gsrt.gr

Παρακαλείσθε να κοινοποιήσετε την παρούσα σε όλους τους υπαλλήλους των υπηρεσιών ευθύνης σας.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0