Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ)

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Διοικητικής διάρθρωσης
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ 2367/14-10-2014
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Έναρξη Ισχύος:
14/10/2014
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
31/10/2014
Ημερομηνία καταχώρησης:
14/10/2014

Η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ προκειμένου να ολοκληρώσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί σε μετακίνηση/απόσπαση υπαλλήλων από Φορείς του Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14.11.2000) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και ισχύει, για την πλήρωση συνολικά  δεκατριών(13) θέσεων στις τρεις Μονάδες  αυτής και ειδικότερα:

  • Επτά (7) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
  • Μία (1) θέση κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και
  • Πέντε (5) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις και το τυποποιημένο βιογραφικό των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά έως και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014 στη γραμματεία της ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ (f.karagkouni@gsrt.gr, e.lykou@gsrt.gr).  Επιπλέον συνοδευτικά δικαιολογητικά (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, κλπ.) θα ζητηθούν σε επόμενη φάση.

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0