Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ)

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Διοικητικής διάρθρωσης
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ 3142/1-12-2015
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Έναρξη Ισχύος:
1/12/2015
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
22/1/2016
Ημερομηνία καταχώρησης:
1/12/2015

Η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ προκειμένου να ολοκληρώσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί σε μετακίνηση/απόσπαση υπαλλήλων από Φορείς του Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου             Τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14.11.2000) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και ισχύει, για την πλήρωση συνολικά  δεκατριών(13) θέσεων στις τρεις Μονάδες αυτής και ειδικότερα:

  • Επτά (7) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
  • Μία (1) θέση κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και
  • Πέντε (5) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

 Καλούνται οι υπάλληλοι που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και ενδιαφέρονται να μετακινηθούν/αποσπαστούν στην ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται στην υπ’ αριθ. ΓΓΕΤ 15197/29-7-2008 (ΦΕΚ 1577/Β/6-8-2008) ΚΥΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. ΓΓ 1684/22-7-2009 (ΦΕΚ 1533/Β/27-7-2009) και ισχύει. Ειδικά για την κατηγορία ΠΕ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν  κατά προτίμηση πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής, ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, μηχανικού οποιουδήποτε κλάδου, οικονομικών ή νομικών επιστημών ή διοίκησης επιχειρήσεων ή πληροφορικής ή θετικών επιστημών ή άλλων συναφών ειδικοτήτων. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία που να ανταποκρίνονται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της κάθε Μονάδας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να συνοδεύονται από το τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα και από τα δικαιολογητικά (διπλώματα, πτυχία, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κλπ.), από τα οποία προκύπτουν τα απαιτούμενα προσόντα των ενδιαφερομένων.    

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στην ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ Μεσογείων 14-18, 115 27 Αθήνα, 5ος όρ. Γρ.505 μέχρι την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015, με την ένδειξη «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ».

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επιλογή του προσωπικού είναι αυτή που περιγράφεται στο άρθρο 7 παρ. 2α του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α’/3-12-2007) και το άρθρο πρώτο του ν. 4128/2013 (ΦΕΚ 51/ Α΄/28.2.2013), όπως ισχύει.

Πληροφορίες για την Ειδική Υπηρεσία, τις ΚΥΑ που αφορούν την οργάνωση και στελέχωση αυτής, αίτηση και υπόδειγμα του Βιογραφικού Σημειώματος καθώς και η παρούσα πρόσκληση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ http://www.eyde-etak.gr καθώς και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας .http://www.gsrt.gr.

Για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τα αρμόδια στελέχη της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, Π. Φλωρίδη (τηλ.2107458177) και Ε. Λύκου (210 7458178).

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0