Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιάς θέσης με απόσπαση υπαλλήλου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ-ΕΕ) στις Βρυξέλλες

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Διοικητικής διάρθρωσης
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Έναρξη Ισχύος:
24/5/2016
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
1/6/2016
Ημερομηνία καταχώρησης:
24/5/2016

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας καλεί τους ενδιαφερόμενους, μονίμους, Ι.Δ.Α.Χ η μετακλητούς  υπαλλήλους που ενδιαφέρονται για τη θέση του Εθνικού εκπροσώπου της Ελλάδας για Έρευνα και Τεχνολογία στη Μ.Ε.Α – Ε.Ε στις Βρυξέλλες, να υποβάλουν στη ΓΓΕΤ, μέχρι την Τετάρτη 1η  Ιουνίου 2016 και ώρα 14:00  τα κάτωθι:

  1. Eκδήλωση ενδιαφέροντος
  2. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη της θέσης είναι τα ακόλουθα:

  1. Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής ελληνικού Πανεπιστημίου ή Πανεπιστημίου του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Αλλοδαπών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ θα ληφθεί υπόψη.
  2. Μακρόχρονη διοικητική εμπειρία σε θέματα χάραξης πολιτικής έρευνας και τεχνολογίας και ενασχόληση με ευρωπαϊκά και διεθνή Ε&Τ προγράμματα και δραστηριότητες.
  3. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  Η καλή γνώση άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας θα ληφθεί υπόψη.
  4. Τυχόν εμπειρία σε διαχείριση προγραμμάτων ΕΤΑΚ, θα ληφθεί υπόψη.
  5. Τυχόν εμπειρία σε θέματα διαστημικής πολιτικής, θα ληφθεί υπόψη

Η διάρκεια της απόσπασης στη θέση της ΜΕΑ-Ε.Ε στις Βρυξέλλες είναι τριετής με δυνατότητα παράτασης και λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

Το στέλεχος που θα επιλεγεί θα έχει την ευθύνη για την αποτελεσματική προετοιμασία και επεξεργασία θεμάτων πολιτικής Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και θέματα διαστημικής πολιτικής, και θα συνεργάζεται σχετικά με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΓΓΕΤ.  Επιπλέον, θα πρέπει να αποδεικνύει γνώση και υπηρεσιακή επάρκεια για την αποτελεσματική στήριξη των εθνικών θέσεων στα διάφορα επίπεδα λειτουργίας επιτροπών ή συμβουλίων, καθώς και να συμμετέχει στην προετοιμασία Συνόδων Συμβουλίου Υπουργών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό σημείωμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπόψη κ. Μάριου Κόνιαρη στην διεύθυνση m.koniaris@gsrt.gr.

Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται:  «για την πλήρωση της θέσης στη ΜΕΑ-ΕΕ στις Βρυξέλλες».

Πληροφορίες:  κο Μάριος Κόνιαρης στο τηλ.: 2107458 094.

------------------------------

¹  Μόνιμους υπαλλήλους ή υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΙΔΑΧ.

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0