Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ)

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Διοικητικής διάρθρωσης
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
94715/9-6-2016
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Έναρξη Ισχύος:
10/6/2016
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
30/6/2016
Ημερομηνία καταχώρησης:
10/6/2016

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 9 και 10 του   ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83 Α’), καλεί επιστήμονες, που προέρχονται από τον ερευνητικό ή ακαδημαϊκό χώρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, να υποβάλουν υποψηφιότητα για τις 11 (ένδεκα) θέσεις μελών-ειδικών στα γνωστικά αντικείμενα της έρευνας: α) αγροτική παραγωγή, διατροφή, τρόφιμα, αγροβιοτεχνολογία και υδατοκαλλιέργειες, β) φυσικές επιστήμες, γ) μαθηματικά και επιστήμη της πληροφορίας, δ) κοινωνικές επιστήμες, ε) τέχνες και ανθρωπιστικές επιστήμες, στ) περιβάλλον, ζ) ενέργεια, η) βιοεπιστήμες και ι) επιστήμες μηχανικού,         του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ).

Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) είναι το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε ό,τι αφορά τη χάραξη εθνικής πολιτικής στην Έρευνα, την Τεχνολογία και την Ανάπτυξη της Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) και υποστηρίζει τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας στα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητάς  τους.  Αποστολή του ΕΣΕΚ είναι η παρακολούθηση των εθνικών και διεθνών εξελίξεων στην ΕΤΑΚ και η υποβολή σχετικών προτάσεων στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τη ΓΓΕΤ, η συμβολή στη διαμόρφωση και επικαιροποίηση της ΕΤΑΚ, η υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση, τη στρατηγική διαμόρφωση και την κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης για την ΕΤΑΚ, κ.α. (άρθρο 9, ν. 4386/2016).

Εκτός από τα 11 μέλη τα οποία θα προέλθουν κατόπιν της παρούσας πρόσκλησης,  το ΕΣΕΚ θα αποτελείται, επίσης, από τον  Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, δύο (2) μέλη από τον παραγωγικό επιχειρηματικό χώρο καθώς και δύο (2) μέλη-εκπροσώπους των Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) (σύνολο 17 μέλη).

Η θητεία των μελών είναι διάρκειας 4 ετών και μπορεί να ανανεώνεται για μία φορά. Κατ’ εξαίρεση, από την έναρξη ισχύος του ν. 4386/2016, το ήμισυ των μελών που ορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 10 θα έχουν διετή θητεία. Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων, η απαρτία, ο τρόπος λήψης απόφασης και κάθε ειδικότερο θέμα λειτουργίας του ΕΣΕΚ,  ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Η συμμετοχή στο ΕΣΕΚ δεν περιλαμβάνει αμοιβή, ενώ τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης των μελών του για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του καταβάλλονται από τη ΓΓΕΤ.  

Προϋποθέσεις – Απαραίτητα Προσόντα

  • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
  • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ερευνητική/επιστημονική καταρτιση και εμπειρία σε ένα από τα εξής γνωστικά αντικείμενα: α) αγροτική παραγωγή, διατροφή, τρόφιμα, αγροβιοτεχνολογία και υδατοκαλλιέργειες, β) φυσικές επιστήμες, γ) μαθηματικά και επιστήμη της πληροφορία, δ) κοινωνικές επιστήμες, ε) τέχνες και ανθρωπιστικές επιστήμες, στ) περιβάλλον, ζ) ενέργεια, η) βιοεπιστήμες και ι) επιστήμες μηχανικού.

 

Η Επιτροπή της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 10 (ν. 4386/2016) αξιολογεί τις υποψηφιότητες και προεπιλέγει μεταξύ των υποψηφίων που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα ή έχουν προταθεί ως υποψήφιοι, είτε από μέλη της ίδιας της Επιτροπής είτε από οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Η Επιτροπή  συντάσσει κατάλογο, αποτελούμενο από τριπλάσιο αριθμό μελών από επιστήμονες, οι οποίοι προέρχονται αναλογικά από τα γνωστικά αντικείμενα της έρευνας και τον υποβάλει στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζει τα μέλη του ΕΣΕΚ ώστε ν’ αντιπροσωπεύονται οι ανωτέρω τομείς της έρευνας.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στους δικτυακούς τόπους της ΓΓΕΤ και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι 20 (είκοσι) μέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της στο διαδίκτυο.

Οι υποψήφιοι ή οι προτεινόμενοι ως υποψήφιοι θα πρέπει να  αποστείλουν αίτηση στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: a.sitareniou@gsrt.gr, αναγράφοντας απαραίτητα στον τίτλο του μηνύματος «Υποβολή Υποψηφιότητας για Συμμετοχή στο ΕΣΕΚ». Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα. Α. Σιταρένιου στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα  (σε ηλεκτρονική μορφή). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής, το σχετικό δελτίο μπορεί να ταχυδρομηθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας,  Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων, Μεσογείων 14-18, 115 27 Αθήνα.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας

 

Θωμάς Μαλούτας

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0