Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Σύσταση και Εκπροσώπηση ΓΓΕΚ

Πίνακας για την παρουσίαση των κατηγοριών.Ο πίνακας περιέχει τη στήλη:Τίτλος.Περιέχει "3 εγγραφές.
Ορισμός Υπουργού και Γενικού Γραμματέα - Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων
Οργανισμός ΓΓΕΚ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0