Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ»

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
ΕΣΠΑ 2007-2013
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
Έναρξη Ισχύος:
7/9/2011
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
24/10/2011
Ημερομηνία καταχώρησης:
7/9/2011

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007 -2013 για τον τομέα Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, δημοσιεύει  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την δράση  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -  ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ».
Η δράση εμπίπτει στον δεύτερο στρατηγικό πυλώνα: «Διασύνδεση με τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας για την προαγωγή της καινοτομίας». Στοχεύει στη δημιουργία καινοτομικών συστάδων  επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών σε θεματικά πεδία που εμφανίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα, με σκοπό την τόνωση της καινοτομικής δραστηριότητας και την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και σκοπού μέσω της εξειδίκευσης της παραγωγής και την ανάπτυξη στενής συνεργασίας μεταξύ των μελών των συστάδων.
Χαρακτηριστικά των καινοτομικών συστάδων είναι η  ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή αναγνώριση και ανταγωνιστικότητα, η ένταση γνώσης, η γεωγραφική τους συγκέντρωση,  η διασύνδεση σε αλυσίδα προστιθέμενης αξίας  για την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών και ο ισχυρός προσανατολισμός σε εξαγωγές.
Προβλέπονται δύο φάσεις υλοποίησης της δράσης:
Α. Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία είναι ανοικτή σε όλους τους θεματικούς τομείς και κλάδους της οικονομίας, καλούνται προϋπάρχοντα δίκτυα επιχειρήσεων και ερευνητικών / ακαδημαϊκών φορέων, υπό την εκπροσώπηση και τον συντονισμό ενός φορέα αρωγού, να υποβάλουν προτάσεις που θα περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να διαμορφωθεί μια  συγκροτημένη εικόνα για τις δυνατότητες ανάπτυξης καινοτομικών συστάδων επιχειρήσεων σε θεματικούς τομείς στους οποίους διαφαίνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα. Στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να διερευνηθούν οι απαιτήσεις της αγοράς και οι επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και την οικονομία από την ανάπτυξη καινοτομικών συστάδων, να προσδιορισθούν τα ειδικότερα χαρακτηριστικά τους (καινοτομικό δυναμικό, κρίσιμη μάζα επιχειρήσεων, φύση και ρόλος του φορέα αρωγού), καθώς και οι χρηματοδοτικές ανάγκες των συστάδων (ανάπτυξη καινοτομικών δραστηριοτήτων, κοινές υποδομές, συστέγαση κλπ). Στην πρόταση που θα κατατεθεί, συνυποβάλλεται η χαρτογράφηση  του υπό διερεύνηση θεματικού τομέα / κλάδου στον οποίο προτίθεται να δραστηριοποιηθεί η συστάδα, και  το επιχειρηματικό προ-σχέδιο που θα περιγράφει την αναπτυξιακή στρατηγική της. 
Β. Σε επόμενο στάδιο, τα δίκτυα  των οποίων οι προτάσεις  θα κριθούν αξιόλογες, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και διαδικασία, θα κληθούν να υποβάλουν πλήρη επιχειρηματικά σχέδια, μετά την αξιολόγηση των οποίων η ΓΓΕΤ θα χρηματοδοτήσει την Φάση Πιλοτικής Λειτουργίας των συστάδων εκείνων που θα εμφανίσουν τις μεγαλύτερες προοπτικές επιτυχίας.

Η δράση εντάσσεται στο ΕΠΑΝ ΙΙ  το οποίο θα χρηματοδοτήσει την Φάση Πιλοτικής Λειτουργίας, από κοινού με τα 5 ΠΕΠ μεταβατικής στήριξης του ΕΣΠΑ (στόχου 2).
Οι προτάσεις, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, σε ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην αγγλική γλώσσα στην ακόλουθη διεύθυνση:  https://apps.gov.gr/minedu/clusters/
Καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, ορίζεται η 17η Οκτωβρίου 2011 και ώρα 15:30

Στη συνέχεια, ένα αντίγραφο της πρότασης στην ελληνική γλώσσα θα υποβληθεί σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των προτάσεων στην έντυπη μορφή τους, [στην ελληνική μόνο γλώσσα], ορίζεται η 24η Οκτωβρίου 2011 και ώρα15:30

Λεπτομέρειες για την υποβολή της πρότασης, συμπεριλαμβάνονται στο κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Γνωστοποιείται ότι δεν θα δοθεί καμία παράταση στην υποβολή των προτάσεων [έντυπη και ηλεκτρονική μορφή].

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:
Ειρήνη Σημαντήρα,
Προϊσταμένη Τμήματος Προκήρυξης και Αξιολόγησης
Διεύθυνση Ερευνητικών Προγραμμάτων
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Τηλ. 210 77 09 349, 210 7458148, email: rsim@gsrt.gr
Βασιλική Κερασιώτη,
Χειριστής Προγράμματος,
Τμήμα Προκήρυξης και Αξιολόγησης
Διεύθυνση Ερευνητικών Προγραμμάτων
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Τηλ. 210 77 09 349, 210 7458146, email: vker@gsrt.gr
Για ερωτήσεις τεχνικής φύσης επί της ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακαλούμε επικοινωνήστε με clusters@minedu.gov.gr
 

Για να δείτε την προδημοσίευση της πρόσκλησης πατήστε εδώ

Για να δείτε πληροφοριακά στοιχεία απο την ολοκλήρωση της υποβολής προτάσεων πατήστε εδώ

Για να δείτε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων πατήστε εδώ

 

Σχετικά επισυναπτόμενα αρχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0