Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
ΕΣΠΑ 2014-2020
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
3458/836 /A2/24-06-2020
Κατάσταση:
Υλοποίηση
Προϋπολογισμός (€):
30.000.000,00 €
Έναρξη Ισχύος:
25/6/2020
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
13/11/2020
Ημερομηνία καταχώρησης:
25/6/2020

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»

___________________________________________________________________________________

Δελτίο Τύπου: Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»

___________________________________________________________________________________

Απόρριψη Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»

___________________________________________________________________________________

Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 4397, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

___________________________________________________________________________________

Δελτίο τύπου: Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»

___________________________________________________________________________________

Ανακοίνωση (22-10-2020): Απόφαση Δεύτερης Παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020

___________________________________________________________________________________

Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στην Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

__________________________________________________________________________________

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»

__________________________________________________________________________________

Ανακοίνωση (02-10-2020):Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις (2η έκδοση)

__________________________________________________________________________________

Ανακοίνωση (28-09-2020):Απόφαση Παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020

____________________________________________________________________________________

Ανακοίνωση (15-09-2020):Εγχειρίδιο ΠΣΚΕ για τη υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης στη Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»

____________________________________________________________________________________

Ανακοίνωση (27-08-2020) :Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

____________________________________________________________________________________

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 3458/http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=124I458I1163I646I509701&olID=777&neID=589&neTa=1_122456&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load&JScript=1836/A2/24.06.2020 απόφαση για την προκήρυξη της Δράσης «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»

Τα ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ είναι δομές δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που δημιουργούνται για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ειδικευμένων υπηρεσιών καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας σε μία ή περισσότερες αλυσίδες αξίας.

Η Δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση ολοκληρωμένων σχεδίων για τη δημιουργία και λειτουργία ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ, τα οποία διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία και έχουν ως βασικό σκοπό την υποστήριξη της καινοτομίας σε τομείς της Ελληνικής οικονομίας, μέσω της παροχής εξειδικευμένων/καινοτόμων υπηρεσιών/προϊόντων και της μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ.

Στόχοι της Δράσης είναι:

  • Η προώθηση της καινοτομίας στην εγχώρια επιχειρηματικότητα, η από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, η δημιουργία δικτύων, η διάδοση πληροφοριών και η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών/φορέων του Κέντρου Ικανοτήτων.
  • Η ενθάρρυνση της μεταφοράς τεχνολογικών λύσεων και καινοτομιών σε διαδικασίες παραγωγής ή/και για την παραγωγή/προσφορά προϊόντων/υπηρεσιών που προκύπτουν από την ανάπτυξη, υιοθέτηση και διάδοση νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους.
  • Ο προσανατολισμός των επιχειρήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, η αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και η ανάπτυξη εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας.
  • Η κατάρτιση επιχειρήσεων για την απόκτηση δεξιοτήτων στον κλάδο της βιομηχανίας (με έμφαση στη βιομηχανία 4.0) αναγκαίων για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών τόσο on-line ή στην αίθουσα όσο και σε πραγματικές/πιλοτικές συνθήκες παραγωγής. Συμβολή στον τεχνολογικό και ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.
  • Η υλοποίηση καινοτόμων έργων έρευνας και ανάπτυξης υπηρεσιών/προϊόντων.

 

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. € , η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»  (ΕΣΠΑ 2014-2020).

 

Ως Δικαιούχος Φορέας χαρακτηρίζεται η υπό σύσταση νομική οντότητα - ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ που θα δημιουργηθεί και θα λειτουργήσει για την τόνωση της καινοτόμου δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.

 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ, που θα δημιουργηθεί, αποτελεί σύμπραξη φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η οποία θα έχει ως μετόχους/εταίρους τουλάχιστον έναν (1) οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων και πέντε (5) επιχειρήσεις.

 

Στην παρούσα πρόσκλησης είναι επιλέξιμοι όλοι οι θεματικοί τομείς ΕΤΑΚ της εθνικής RIS3.

 

Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες δραστηριότητες:

i.    Ανάπτυξης και λειτουργίας Κέντρου Ικανοτήτων [άρθρο 27, Καν. (ΕΕ)  651/2014] και

ii.   Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης [άρθρο 25, Καν. (ΕΕ) 651/2014].

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπολείπεται του 1.000.000€, ούτε να υπερβαίνει τα 3.000.000€.

 

Στην πρόσκληση της Δράσης περιγράφονται αναλυτικά οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής της χρηματοδότησης, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης.   

 

Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (www.ependyseis.gr), στην ελληνική γλώσσα,. Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 και ώρα 16:00 με καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 16:00.

 

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από:

  • την Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Δ/νση Υποστήριξης Έρευνας & Καινοτομίας, Τμήμα Σύνδεσης Έρευνας & Παραγωγής, Λεωφ. Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα

    Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα
    Ερωτήσεων και να το αποστέλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση Kentr.I@gsrt.gr.

  • το Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα, τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση.
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0