Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας CLEAN SKY 2 JU

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
ΕΣΠΑ 2014-2020
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
5011/1132/A2/17-09-2020
Κατάσταση:
Υλοποίηση
Προϋπολογισμός (€):
1.236.875,00 €
Έναρξη Ισχύος:
17/9/2020
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
21/10/2020
Ημερομηνία καταχώρησης:
17/9/2020

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με Α.Π. 5011/1132/Α2/17-9-2020, Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας: «CLEAN SKY 2 JU- Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS καθώς και άλλων δράσεων κοινού προγραμματισμού και υλοποίησης του Ενιαίου Χώρου Έρευνας -ΕΧΕ», με Κωδικό Πρόσκλησης 030ΚΕ - Α/Α ΟΠΣ 4351.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών έργων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis)  ορίζεται η 17η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 με καταληκτική ημερομηνία την 21η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 15.00.

Επιπλέον πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από:

  • την Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Δ/νση Διεθνούς Ε+Τ Συνεργασίας (Λεωφ. Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα) και συγκεκριμένα από το στέλεχος της ΓΓΕΤ κ. Μιχάλη Κώτσια, 2131300115, e-mail: m.kotsias@gsrt.gr
  • το Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα, τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση.

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0