Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» -2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις»

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
ΕΣΠΑ 2014-2020
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
6715/1545/Α2 / 09-12-2020 (ΑΔΑ:ΩΥΩ246ΜΤΛΡ-3ΘΞ)
Κατάσταση:
Υλοποίηση
Προϋπολογισμός (€):
34.680.000,00 €
Έναρξη Ισχύος:
9/12/2020
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
21/5/2021
Ημερομηνία καταχώρησης:
9/12/2020

H παρούσα πρόσκληση αφορά στη δράση ενίσχυσης των Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας και συγκεκριμένα στην ενίσχυση των επιχειρήσεων - μελών των ΣΣΚ που εγκρίθηκαν στην 1η πρόσκληση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ: Φορέας Αρωγός».

Κατά την 1η Πρόσκληση ο Φορέας Αρωγός υπέβαλε επιχειρηματικό σχέδιο στο οποίο παρουσίασε τον κλάδο/τομέα δραστηριοποίησης του ΣΣΚ, τη δυναμική του κλάδου, το καινοτομικό περιεχόμενο του προϊόντος/υπηρεσίας του ΣΣΚ και τους αναπτυξιακούς στόχους του. Λεπτομέρειες σχετικά με τα επιχειρηματικά σχέδια των Φορέων Αρωγών που αξιολογήθηκαν θετικά στην 1η Πρόσκληση της Δράσης ΣΣΚ : «Φορέας Αρωγός», έχουν δημοσιευτεί στον ιστοχώρο www.gsrt.gr

Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης δύνανται να συμμετάσχουν ως δυνητικοί δικαιούχοι, υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, οι οποίες προτίθενται να υλοποιήσουν, σε συνεργατικά σχήματα, επιχειρηματικά σχέδια με έμφαση στην διάσταση της καινοτομίας, για την ανάπτυξή τους, καθώς και για την ανάπτυξη συνεργασιών Ε&Τ με άλλες επιχειρήσεις στο πλαίσιο του επιχειρηματικού σχεδίου ενός εγκεκριμένου ΣΣΚ, ο οποίος δραστηριοποιείται σε κάποιον από τους οκτώ θεματικούς τομείς, της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε Εθνικό επίπεδο (national RIS3).

H 2η πρόσκληση είναι ανοικτή τόσο προς τις επιχειρήσεις - μέλη των εγκεκριμένων ΣΣΚ όσο και προς επιχειρήσεις -δυνητικά μέλη, ανεξαρτήτως του εάν είχαν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους στην υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων των εγκεκριμένων Φορέων Αρωγών κατά το στάδιο υποβολής της 1ης Πρόσκλησης της δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ: Φορέας Αρωγός»

Οι επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλλουν από κοινού τα επιχειρηματικά τους σχέδια σε μία πρόταση ανά εγκεκριμένο ΣΣΚ, η οποία θα υλοποιηθεί σε συνεργασία μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης. Τα συνεργατικά αυτά έργα που θα προκύψουν θα συμβάλλουν στην επίτευξη του επιχειρηματικού στόχου/ων του ΣΣΚ και θα αποτελούν μέρος της στρατηγικής, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου του εκάστοτε ΣΣΚ, που συμμετέχουν ως μέλη. Στην πρόταση πρέπει να συμμετέχουν κατ’ ελάχιστον δέκα (10), ανεξάρτητες επιχειρήσεις τόσο μεταξύ τους όσο και ως προς τον Φορέα Αρωγό, από τις οποίες τουλάχιστον πέντε (5) θα είναι ΜΜΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύσταση της ΕΕ 2003/361/ΕΚ. Η κάθε επιχείρηση και οι συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες με αυτήν μπορούν να συμμετέχουν έως και σε τρεις (3) διαφορετικές προτάσεις ΣΣΚ ως δυνητικοί δικαιούχοι, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΣΣΚ δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς μεταξύ τους θεματικούς τομείς της RIS3. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν ως υπεργολάβοι και σε μία πρόταση ΣΣΚ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα είναι δυνητικοί δικαιούχοι στην συγκεκριμένη πρόταση ΣΣΚ. Στις υποβαλλόμενες προτάσεις δύνανται να συμπεριλαμβάνονται ως υπεργολάβοι, όπου κριθεί σκόπιμο, επιχειρήσεις- μέλη ή μη μέλη του εκάστοτε ΣΣΚ, Ερευνητικοί -Ακαδημαϊκοί Φορείς οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλουν στην δημιουργία νέας γνώσης και τεχνογνωσίας.

Δικαιούχοι της Δράσης

Δικαιούχοι της παρούσας 2ης Πρόσκλησης είναι υφιστάμενες ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, επιχειρήσεις - μέλη ή εν δυνάμει μέλη των εγκεκριμένων ΣΣΚ της 1ης Πρόσκλησης: Φορέας Αρωγός. Οι επιχειρήσεις πρέπει να τεκμηριώνουν ποιοτικά και ποσοτικά την συμβολή τους στην ανάπτυξη του ΣΣΚ σύμφωνα με το εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο του ΣΣΚ στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης. Προϋπόθεση συμμετοχής για τα εν δυνάμει μέλη /δυνητικούς δικαιούχους του ΣΣΚ είναι η υποβολή προσυμφώνου/ων συνεργασίας με το Φορέα Αρωγό, τα οποία θα ενεργοποιηθούν μετά την έγκριση της πρότασης στην παρούσα Πρόσκληση. Στη 2η Πρόσκληση-προς «Επιχειρήσεις» θα υποβληθεί μια πρόταση για κάθε εγκεκριμένο ΣΣΚ.

Στην παρούσα πρόσκληση δεν παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής προς χρηματοδότηση ατομικών επιχειρήσεων, νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, καθώς και κάθε είδους σωματείων και ιδρυμάτων. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση σύμφωνα με το ν. 4430/2016 όπως ισχύει. Για τις προτάσεις στο θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής επιλέξιμοι δικαιούχοι δύνανται να είναι και οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών ή Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, οι οποίοι/ες λειτουργούν σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πρόταση ΣΣΚ είναι ανεξάρτητες τόσο μεταξύ τους όσο και με το Φορέα Αρωγό.

Επιλέξιμοι Θεματικοί Τομείς ΕΤΑΚ της εθνικής RIS3 της παρούσας πρόσκλησης

-  Αγροδιατροφή,
-  Βιοεπιστήμες & Υγεία/Φάρμακα,
-  Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ),
-  Ενέργεια,
-  Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη - Κλιματική Αλλαγή,
-  Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics),
-  Υλικά – Κατασκευές,
-  Πολιτισμός – Τουρισμός – Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες.

Από τους ανωτέρω τομείς λόγω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κλάδου και λόγω των σημαντικών επιπτώσεων στην απασχόληση και στην κοινωνία εν γένει, θα υλοποιηθεί με διακριτό προϋπολογισμό και όρους ο τομέας της Αγροδιατροφής.

Προϋπολογισμός της Δράσης

Η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη της παρούσας 2ης Πρόσκλησης προς «Επιχειρήσεις» ανέρχεται συνολικά σε 34,68 εκατ. ευρώ και κατανέμεται στους Θεματικούς Τομείς ΕΤΑΚ της εθνικής RIS3 ως εξής: 4,54 εκατ. ευρώ τομέας της Αγροδιατροφής και 30,14 εκατ. ευρώ για τους υπόλοιπους θεματικούς τομείς της RIS3 και σύμφωνα με την κατανομή στις Περιφέρειες της χώρας .

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

Ο συνολικός προϋπολογισμός, (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) κάθε ΣΣΚ συμπεριλαμβανομένου και του προϋπολογισμού του εγκεκριμένου Φορέα Αρωγού, στο θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0,7 εκ. € ενώ στους υπόλοιπους θεματικούς τομείς τα 3,0 εκ €.

Επισημαίνεται ότι:

α) ο συνολικός προϋπολογισμός, (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή), των επιχορηγουμένων ενεργειών στο θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής για κάθε επιχείρηση-μέλος του ΣΣΚ δεν μπορεί να υπολείπεται των 20.000 € και να υπερβαίνει τις 100.000€

και

β) ο συνολικός προϋπολογισμός, (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή), των επιχορηγουμένων ενεργειών στους υπόλοιπους θεματικούς τομείς για κάθε επιχείρηση-μέλος του ΣΣΚ δεν μπορεί να υπολείπεται των 50.000 € και να υπερβαίνει τις 450.000€.

Επιλέξιμες  Δαπάνες

  • Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 25, ΕΕ 651/2014) 

  • Ενισχύσεις Καινοτομίας για ΜΜΕ (άρθρο 28, ΕΕ 651/2014) 

  • Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία (άρθρο 29, ΕΕ 651/2014)
  • Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εκθέσεις (άρθρο 19, ΕΕ 651/2014) 


Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων 

Ο χρόνος υλοποίησης ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα 6μηνης παράτασης. Ως ημερομηνία έναρξης της διάρκειας υλοποίησης κάθε έργου ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης ένταξής του. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ηλεκτρονική Υποβολή

Ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης

ορίζεται η Παρασκευή  21 Μαίου 2021 και ώρα 15.00.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr/mis) με την ένδειξη «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - 2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις», κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης.

Επικοινωνία – Πληροφορίες

  • Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Δ/νση Υποστήριξης Έρευνας & Καινοτομίας, Τμήμα Καινοτομίας, Λεωφ. Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα.

Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το επισυναπτόμενο Έντυπο Ερωτήσεων και να το αποστέλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ssk.2@gsrt.gr.

  • Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα.  

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. εως τις 2.00 μ.μ.

Τηλεφωνική ενημέρωση: στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ. Εmail: infoepan@mou.gr

Iστοσελίδες:

Mέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0