Μενού Επιλογών

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA NETS»

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
ΕΣΠΑ 2014-2020
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Υλοποίηση
Προϋπολογισμός (€):
2.600.000,00 €
Έναρξη Ισχύος:
14/6/2018
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
18/7/2018
Ημερομηνία καταχώρησης:
8/5/2018

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων καλεί τους Ελληνικούς φορείς που συμμετείχαν επιτυχώς στις Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs, EURONANOMEDΙΙΙ,  ERANETMED,  TRANSCAN-2, FLAGERAII και ERANET RUS PLUS  να υποβάλουν αιτήσεις για την χρηματοδότηση των εγκεκριμένων έργων τους.

Η Δράση χρηματοδοτείται από το  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ERA-NETS». Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 2.600.000 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν οι φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στα εγκεκριμένα έργα των ως άνω Κοινών Προκηρύξεων υποβολής Προτάσεων (με καταληκτική ημερομηνία μέσα στο 2016 και 2017).

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων το οποίο θα είναι ανοιχτό από τις 14 Ιουνίου 2018 στον σύνδεσμο www.ependyseis.gr/mis

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 18η Ιουλίου 2018 και ώρα 16:00.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από τη Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας, Τμήμα Διμερών και Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών & Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα και συγκεκριμένα από τα παρακάτω στελέχη της ΓΓΕΤ:

Για τις Δράσεις EURONANOMED III (JTC 2017), ERANETMED (2nd JTC) :

Παρασκευή Αφεντάκη, Τμήμα Διμερών & Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών, τηλέφωνο 2107458112, pafe@gsrt.gr

- Για τη Δράση TRANSCAN-2 (JTC 2016) :

Σοφία Δημητροπούλου, Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηλέφωνο 2107458187, s.dimitropoulou@gsrt.gr

- Για τη Δράση FET Flagships Graphene Flagship & Human Brain Project/FLAGERA (JTC 2017):

Μαρία Γκιζελή, Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηλέφωνο 2107458119, mgkizeli@gsrt.gr

- Για τη Δράση ERA.Net RUS PLUS Call (2017) – Innovation:

Παναγιώτα Σταυροπούλου, Τμήμα Διμερών & Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών, τηλέφωνο 2107458163, p.stavropoulou@gsrt.gr

Στα σχετικά αρχεία μπορείτε να δείτε την αναλυτική  πρόσκληση της Δράσης βάσει της οποίας θα υλοποιηθούν τα έργα.

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0