Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
ΕΣΠΑ 2007-2013
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
6348/27-6-2011
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
15.000.000,00 €
Έναρξη Ισχύος:
27/6/2011
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
15/9/2011
Ημερομηνία καταχώρησης:
27/6/2011

Το Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων/ Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους, να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης».

Η πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ), και απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όλων των μεγεθών και κλάδων της οικονομίας. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη που θα διατεθεί ανέρχεται στα 15.000.000 €. Η δράση θα καλύπτει μέρος του μισθολογικού κόστους που προκαλεί η απασχόληση ερευνητών/τριών και τεχνικών για υλοποίηση ερευνητικών έργων σε επιχειρήσεις.
   
Επισημαίνεται ότι σε σχέση με την προδημοσίευση της προκήρυξης οι κύριες διαφοροποιήσεις είναι:

  1. Δικαιούχοι της δράσης ορίζονται οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
  2. Τροποποιήθηκε η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ερευνητών/τεχνικών.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου στην αγγλική γλώσσα συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα στη σχετική ιστοσελίδα έως 15/09/2011 (καταληκτική ημερομηνία).

Επικοινωνία - Πληροφόρηση

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των απαιτούμενων εντύπων και άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, στους/στις κ.κ.:

  • Πολυτίμη  Σακελλαρίου, τηλέφωνο: 210_ 745-8125, e-mail: psak [at] gsrt.gr
  • Χριστίνα Μαργαρίτη,  τηλέφωνο: 210_ 745-8126, e-mail: cmarga [at] gsrt.gr

Για τεχνική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν την πλατφόρμα υποβολής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου employment [at] minedu.gov.gr

Αναλυτικές πληροφορίες για την δράση παρέχονται στην Πρόσκληση και στον Οδηγό Εφαρμογής της πράξης.

 

Ανακοίνωση 12/6/2012
Ανακοινώνεται ότι:

  • Βάσει του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των διαδικασιών ένταξης των εγκεκριμένων έργων όπως περιγράφονται στον Οδηγό Εφαρμογής, και δεδομένου ότι τα εγκεκριμένα έργα έχουν διάρκεια έως 36 μήνες,  παρατείνεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης των προτεινόμενων έργων και λήξης επιλεξιμότητας δαπανών έως τις 31/8/2015
  • Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος χρόνος για την έγκαιρη παραλαβή των έργων και την αποπληρωμή τους έως 31/12/2015, μειώνεται ο χρόνος της προθεσμίας υποβολής Τελικής έκθεσης πεπραγμένων σε ένα (1) μήνα.

Επισυνάπτεται επικαιροποιημένη Πρόσκληση και Οδηγός Εφαρμογής ως προς τα παραπάνω...
 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0