Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση με τίτλο: "Δράση για την Έρευνα στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Κρήτης"

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Εθνικό σκέλος του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
ΣΑΕ 013
Περιοχή υλοποίησης:
Κρήτη
Αριθμός πρωτοκόλλου:
193673/13-11-2018
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
850.000,00 €
Έναρξη Ισχύος:
15/11/2018
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
15/12/2018
Ημερομηνία καταχώρησης:
15/11/2018

Απευθύνουμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο: «Δράση για την Έρευνα στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Κρήτης» και ενδεικτικό προϋπολογισμό 850.000 ευρώ.

- Η δράση εντάσσεται στο Υποέργο 2, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Β «Πιλοτική εφαρμογή νέων προτύπων αγροτικής παραγωγής» του έργου “ Εμβληματική Ερευνητική Δράσης Εθνικής εμβέλειας για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στον τομέα της Αγροδιατροφής” και θα υλοποιηθεί μέσω της συνεργασίας τεσσάρων ιδρυμάτων  και συγκεκριμένα:

Στόχος της δράσης είναι η Πιλοτική εφαρμογή νέων προτύπων αγροτικής παραγωγής στο πλαίσιο «Έρευνα-Καινοτομία-Εκπαίδευση» (όπως αναλύεται κατωτέρω) τα οποία θα αξιοποιούν νέες τεχνολογίες και καινοτομικές τεχνικές στη περιοχή της Κρήτης, οι οποίες διαθέτουν σημαντικές αναξιοποίητες υποδομές (κτήρια, εργαστήρια, εκτάσεις καλλιεργήσιμων γαιών). Η υλοποίηση ενός σπονδυλωτού ερευνητικού και αναπτυξιακού έργου, σε κύρια αντικείμενα του αγροδιατροφικού τομέα, όπως αυτός έχει αναπτυχθεί και συνεχίζει να αναπτύσσεται στην Κρήτη, με έμφαση σε δράσεις επιδεικτικού – και άμεσα αφομοιώσιμου στην παραγωγή – χαρακτήρα και με ταυτόχρονη αξιοποίηση υπαρχουσών δομών σε τέσσερα διαφορετικά σημεία της Κρήτης από τέσσερα συνεργαζόμενα Ιδρύματα.


Οι δομές αυτές θα αποτελέσουν ένα νέο υπόδειγμα αγροτικής έρευνας και θα συμβάλλουν στην:

  • Κινητοποίηση, ενεργοποίηση και διασύνδεση ομάδων παραγωγών, της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητας και δημοσίων φορέων.
  • Δημιουργία τοπικής δεξαμενής σκέψης (Regional Think tank), η οποία θα αναδείξει δυνατά και αδύνατα σημεία, τομείς προτεραιότητας, επενδυτικές ευκαιρίες, τεχνολογικές προκλήσεις και καινοτόμες στρατηγικές.
  • Εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία
  • Αξιοποίηση των υπαρχόντων γεωργικών εκτάσεων για καινοτόμες δράσεις νέων αγροτώνΟι επιμέρους στόχοι του έργου είναι:
1.    Να φέρει ακόμα πιο κοντά τα τέσσερα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, δημιουργώντας έτσι ένα ισχυρό πλέγμα συνεργασίας και δυνατότητας συνέχισης της κοινής ερευνητικής δραστηριότητας.
2.    Να αξιοποιήσει τη συσσωρευμένη εμπειρία στο κεντρικό αντικείμενο και των τεσσάρων  Ιδρυμάτων, ενεργοποιώντας με τον πλέον παραγωγικό τρόπο έμπειρους ερευνητές και κυρίως δίνοντας τη δυνατότητα να προσληφθούν νέοι.
3.    Να αξιοποιήσει τις δομές των τεσσάρων σημείων αναφοράς, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ως χώροι μετάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων αλλά και εκπαίδευσης των παραγωγών σε νέες τεχνικές.
4.    Να συνεισφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον επαναπατρισμό ερευνητών και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας με ανθρώπους υψηλών δυνατότητων και γνώσεων.

Δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι εξής:

  • Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ
  • Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
  • Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Κρήτης
  • Πανεπιστήμιο Κρήτης


Προκειμένου να υλοποιηθεί η παραπάνω δράση καλούνται οι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι να υποβάλλουν Τεχνικά Δελτία σύμφωνα με το συνημμένο Τεχνικό Παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης. Τα Τεχνικά Δελτία υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Μεσογείων 14-18
Αθήνα, 115 10
Υπόψη: Α. Καρακουλάκη

Η υποβολή των Τεχνικών Δελτίων ξεκινά από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Απόφασης στον ιστότοπο της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr) και ολοκληρώνεται στις 15 Δεκεμβρίου 2018.
Οι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι θα ενημερωθούν και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την δημοσίευση της παρούσας Απόφασης.


 

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0