Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση με τίτλο: «Κβαντικές Τεχνολογίες στην Ελλάδα»

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Εθνικό σκέλος του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
ΣΑΕ 013
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
98601/19-06-2019
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
1.900.000,00 €
Έναρξη Ισχύος:
19/6/2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
5/7/2019
Ημερομηνία καταχώρησης:
19/6/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση με τίτλο: «Κβαντικές Τεχνολογίες στην Ελλάδα», η οποία εντάσσεται στο Υποέργο 4 του έργου “Υποδομές Εθνικών Ερευνητικών Δικτύων στους τομείς της Ιατρικής Ακριβείας, των Κβαντικών Τεχνολογιών και της Κλιματικής Αλλαγής” με κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300001 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ.

Δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι εξής:

  • Πολυτεχνείο Κρήτης (ΠΚΡ)
  • Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ)
  • Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΠΚ)
  • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
  • Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ)
  • ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (Δημόκριτος)


 Η διάρκεια υλοποίησης της Δράσης είναι δύο έτη

Προκειμένου να υλοποιηθεί η παραπάνω δράση καλούνται οι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι να υποβάλλουν Τεχνικά Δελτία σύμφωνα με το συνημμένο Τεχνικό Παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης. Τα Τεχνικά Δελτία υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Μεσογείων 14-18
Αθήνα, 115 10
Υπόψη: Β. Καλερίδη

Η υποβολή των Τεχνικών Δελτίων ξεκινά από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Απόφασης στον ιστότοπο της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr) και ολοκληρώνεται με την πάροδο 15 ημερών.
Οι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι θα ενημερωθούν και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την δημοσίευση της παρούσας Απόφασης.

 

 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0