Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση με τίτλο: «Δράση στην Αγροδιατροφή των νήσων της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου»

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Εθνικό σκέλος του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
ΣΑΕ 013
Περιοχή υλοποίησης:
Βόρειο Αιγαίο
Αριθμός πρωτοκόλλου:
100507/21-06-2019
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
1.000.000,00 €
Έναρξη Ισχύος:
21/6/2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
6/7/2019
Ημερομηνία καταχώρησης:
21/6/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση με τίτλο: «Δράση στην Αγροδιατροφή των νήσων της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου»,  η οποία εντάσσεται στο Υποέργο 2,  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Β «Πιλοτική εφαρμογή νέων προτύπων αγροτικής παραγωγής» του έργου “ Εμβληματική Ερευνητική Δράση Εθνικής εμβέλειας για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στον τομέα της Αγροδιατροφής, με εξειδίκευση στην γονιδιωματική τεχνολογία και πιλοτική εφαρμογή στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», του «Αμπελιού», του «Μελιού» και της «Κτηνοτροφίας» ” με κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ.

Δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι εξής:

  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΠΑ)
  • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
  • Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

Η διάρκεια υλοποίησης της Δράσης είναι δύο έτη

Προκειμένου να υλοποιηθεί η παραπάνω δράση καλούνται οι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι να υποβάλλουν Τεχνικά Δελτία σύμφωνα με το συνημμένο Τεχνικό Παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης. Τα Τεχνικά Δελτία υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Μεσογείων 14-18
Αθήνα, 115 10
Υπόψη: Κ. Μπότση

Η υποβολή των Τεχνικών Δελτίων ξεκινά από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Απόφασης στον ιστότοπο της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr) και ολοκληρώνεται με την πάροδο 15 ημερών.
Οι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι θα ενημερωθούν και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την δημοσίευση της παρούσας Απόφασης.
 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0