Μενού Επιλογών

Αποφάσεις ένταξης ωφελουμένων επιχειρήσεων και απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης "Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου Elevate Greece για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19" - Κωδικός Πρόσκλησης 035ΚΕ

Ημερομηνία δημοσίευσης:
9/7/2021
Ημερομηνία καταχώρησης:
9/7/2021

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν οι κάτωθι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας:

Η υπ. αριθμ. πρωτ. 75075 – 05-07-2021 (ΑΔΑ: Ω88346ΜΤΛΡ-ΩΧΥ) απόφαση με θέμα: Απόφαση Ένταξης Ωφελουμένων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» - Κωδικός Πρόσκλησης 035ΚΕ.

Η υπ’ αριθμ πρωτ. 76349 - 08-07-2021 (ΑΔΑ: ΩΚΥΤ46ΜΤΛΡ-2Ξ5) απόφαση με θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ πρωτ. 75075 – 05-07-2021 (ΑΔΑ: Ω88346ΜΤΛΡ-ΩΧΥ) απόφασης με θέμα: Απόφαση Ένταξης Ωφελουμένων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» - Κωδικός Πρόσκλησης 035ΚΕ Απόφαση Ένταξης Ωφελουμένων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» - Κωδικός Πρόσκλησης 035ΚΕ.

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 75076 – 05-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΙΧΘ46ΜΤΛΡ-ΨΧΗ) απόφαση με θέμα: Απόφαση απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης που υπεβλήθησαν από επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» - Κωδικός Πρόσκλησης 035ΚΕ.

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι εντάχθηκαν στη Δράση καθώς και αυτοί των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης απερρίφθη, δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά της αντίστοιχης απόφασης, η οποία θα εξετασθεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του κεφαλαίου 10.4 «Διαδικασία Ενστάσεων» της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Οι ενστάσεις ασκούνται άπαξ και υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ στο πεδίο «ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ») προς την ΓΓΕΚ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά / 7 εργάσιμων ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΚ (www.gsrt.gr), και της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr) προκειμένου να εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων.

 

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0