Μενού Επιλογών

Απόρριψη Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»

Ημερομηνία δημοσίευσης:
9/7/2021
Ημερομηνία καταχώρησης:
9/7/2021

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ.  77040/09.07.2021 (ΑΔΑ: ΩΧΩ146ΜΤΛΡ-Α11) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» .

Η ανωτέρω απόφαση αφορά σε οριστική απόφαση απόρριψης.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των πέντε (5) αιτήσεων χρηματοδότησης έργων, τα οποία απορρίπτονται οριστικά  με την παρούσα Απόφαση, δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά της απόφασης αυτής, η οποία θα εξεταστεί σύμφωνα με την ενότητα 9.5 – Διαδικασία Ενστάσεων της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Ο Υπεύθυνος Συντονισμού Έργου (ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ των εν λόγω 5 αιτήσεων χρηματοδότησης) έχει δικαίωμα άπαξ υποβολής ένστασης, ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς την ΓΓΕΚ, κατά της απόφασης απόρριψης, μέχρι την Παρασκευή 06 Αυγούστου 2021.

Οποιαδήποτε ένσταση υποβληθεί μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

- της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (http://www.antagonistikotita.gr)

- της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)

- του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0