Μενού Επιλογών

Β ΚΥΚΛΟΣ, Επικαιροποίηση καταλόγου ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (λόγω έλλειψης πόρων) προτάσεων της Παρέμβασης ΙΙ β κύκλου «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» μετά τις ενστάσεις

Ημερομηνία δημοσίευσης:
30/7/2021
Ημερομηνία καταχώρησης:
30/7/2021

  Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η Απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ: 3631/30.07.2021 του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας με θέμα: Επικαιροποίηση καταλόγου Μη χρηματοδοτούμενων Αιτήσεων Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης ΙΙ “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς” του B΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» [Μετά την αξιολόγηση των Ενστάσεων και την έκδοση Συμπληρωματικού Καταλόγου 87 έργων]. (ΑΔΑ: ΨΛΑΒ46ΜΤΛΡ-Ζ3Θ).

 

Ο πίνακας της απόφασης αποτυπώνει την τελική σειρά κατάταξης των 1.362 ΜΗ Χρηματοδοτούμενων προτάσεων της Παρέμβασης ΙΙ β κύκλου λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ενστάσεων και μετά την έκδοση του Συμπληρωματικού προσωρινού  Καταλόγου  δυνητικών δικαιούχων 87 προτάσεων της Παρέμβασης ΙΙ β κύκλου (Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ 1879/05.04.2021,  ΑΔΑ: 9Π7846ΜΤΛΡ-ΔΒΤ). Οι 1.362 προτάσεις παρότι συγκέντρωσαν την ελάχιστη βαθμολογία που απαιτείται με βάση την Αναλυτική Πρόσκληση σε επιμέρους κατηγορία/ες κριτηρίων και στο σύνολο της βαθμολογίας, ωστόσο ΔΕΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ επειδή ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ.

Συνεπώς, η ανωτέρω απόφαση δεν συνιστά πράξη αποδοχής ή απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης. Αποτελεί βεβαιωτική πράξη επικαιροποίησης και συγκέντρωσης των δεδομένων, και, ως εκ τούτου, ΔΕΝ ενεργοποιεί τυχόν δικαίωμα διοικητικής ενστάσεως.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

- της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

- του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

- της ΓΓΕΚ (www.gsrt.gr)

- της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr),

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr με ΘΕΜΑ:

ΕΡΩΤΗΜΑ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ_ΙΙ_Τ2ΕΔΚ-…. (κωδικός έργου στο ΠΣΚΕ).

 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0