Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Τρίτη τροποποίηση Αποφάσεων ένταξης ωφελουμένων επιχειρήσεων και απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης "Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου "Elevate Greece" για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19" - Κωδικός Πρόσκλησης 035Κ

Ημερομηνία δημοσίευσης:
15/11/2021
Ημερομηνία καταχώρησης:
15/11/2021

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν οι κάτωθι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας:

Α) Η υπ. αριθμ. πρωτ. 122461 – 11-11-2021 (ΑΔΑ: 63ΞΛ46ΜΤΛΡ-ΥΧΣ) απόφαση με θέμα: : Τρίτη / 3η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Ωφελουμένων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» - Κωδικός Πρόσκλησης 035ΚΕ

Β) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 122463 – 11-11-2021 (ΑΔΑ: 924Π46ΜΤΛΡ-ΥΦΛ) απόφαση με θέμα: Τρίτη / 3η τροποποίηση Απόφασης απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης που υπεβλήθησαν από επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» - Κωδικός Πρόσκλησης 035ΚΕ.

Μετά την έκδοση της ως άνω τρίτης τροποποίησης της απόφασης ένταξης, θα επιχορηγηθούν επί πλέον πενήντα οκτώ / 58 ωφελούμενες επιχειρήσεις, με το συνολικό αριθμό των ωφελουμένων να ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα τέσσερις / 254.

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι εντάχθηκαν στη Δράση καθώς και αυτοί των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, μετά την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων, δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά της αντίστοιχης απόφασης, η οποία θα εξετασθεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του κεφαλαίου 10.4 «Διαδικασία Ενστάσεων» της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Οι ενστάσεις ασκούνται άπαξ και υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ στο πεδίο «ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ») προς την ΓΓΕΚ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά / 7 εργάσιμων ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΚ (www.gsrt.gr), και της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr) προκειμένου να εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων.

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0