Μενού Επιλογών

Αποτελέσματα αξιολογήσεων

Πίνακας για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων. Ο πίνακας περιέχει τις στήλες: Ημερομηνία, Τίτλος. Περιέχει 10 καταχωρήσεις ταξινομημένες ανά ημερομηνία.
Ημερομηνία έναρξης Τίτλος
16/03/2018 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙΙ - Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης ««ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»» με Κωδικό ΟΠΣ 2076 , στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
16/03/2018 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙΙ - Απόρριψη Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης ΙΙΙ του Α κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Ερευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας "ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμμα
16/02/2018 Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας - Παράταση και Τροποποίηση» με Κωδικό ΟΠΣ 1955 , στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
16/02/2018 Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Μη-Επιλέξιμων προς χρηματοδότηση ερευνητικών έργων της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ»
01/02/2018 Συμπληρωματικός Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης ΙΙ "Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς" του Α κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης
27/11/2017 Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης ΙΙ
31/10/2017 «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» - Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων
26/10/2017 «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας» - Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων
13/10/2017 «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας» - Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων
18/09/2017 Ενταξη 30 Πράξεων της δράσης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Εγγραφές: 1-10

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0