Μενού Επιλογών

Αποτελέσματα αξιολογήσεων

Πίνακας για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων. Ο πίνακας περιέχει τις στήλες: Ημερομηνία, Τίτλος. Περιέχει 108 καταχωρήσεις ταξινομημένες ανά ημερομηνία.
Ημερομηνία έναρξης Τίτλος
15/11/2021 Τρίτη τροποποίηση Αποφάσεων ένταξης ωφελουμένων επιχειρήσεων και απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης "Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου "Elevate Greece" για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19" - Κωδικός Πρόσκλησης 035Κ
19/10/2021 Δεύτερη τροποποίηση Αποφάσεων ένταξης ωφελουμένων επιχειρήσεων και απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου Elevate Greece για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 - Κωδικός Πρόσκλησης 035KE
30/09/2021 Αποτελέσματα Εξέτασης Ενστάσεων της Δράσης «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»
10/09/2021 Έβδομη (7η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» -«ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»» με Κωδικό ΟΠΣ 2335 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστ
12/08/2021 Πρώτη τροποποίηση Αποφάσεων ένταξης ωφελουμένων επιχειρήσεων και απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης "Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου "Elevate Greece" για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19" - Κωδικός Πρόσκλησης 035Κ
30/07/2021 Β ΚΥΚΛΟΣ, 25η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
30/07/2021 Β ΚΥΚΛΟΣ, Επικαιροποίηση καταλόγου ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (λόγω έλλειψης πόρων) προτάσεων της Παρέμβασης ΙΙ β κύκλου «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» μετά τις ενστάσεις
14/07/2021 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»
09/07/2021 Αποφάσεις ένταξης ωφελουμένων επιχειρήσεων και απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης "Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου Elevate Greece για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19" - Κωδικός Πρόσκλησης 035ΚΕ
09/07/2021 Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 4397, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Εγγραφές: |1-10|          

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0