Μενού Επιλογών

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙΙ - Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης ««ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»» με Κωδικό ΟΠΣ 2076 , στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Ημερομηνία δημοσίευσης:
16/3/2018
Ημερομηνία καταχώρησης:
16/3/2018

Η ανωτέρω απόφαση αφορά σε οριστική απόφαση ένταξης.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι που υπέβαλαν Αιτήσεις Χρηματοδότησης έργων ΕΤΑΚ στο πλαίσιο της Παρέμβασης ΙΙΙ της πρόσκλησης, δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης, οι οποίες θα εξεταστούν σύμφωνα με την ενότητα Ι.1.10.4 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος ή ο συντονιστής (ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ) έχει δικαίωμα άπαξ υποβολής ένστασης, ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, κατά της απόφασης ένταξης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσης της απόφασης  ένταξης, δηλαδή μέχρι την 04.04.2018 σημειώνεται ότι το πληροφοριακό σύστημα παραμένει ανοικτό μέχρι τα μεσάνυχτα.

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0