Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Παρέμβαση IΙ – Πέμπτη (5η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Ημερομηνία δημοσίευσης:
10/7/2018
Ημερομηνία καταχώρησης:
10/7/2018

Η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η με ΑΠ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 2375/09.07.2018 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα: Πέμπτη (5η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΑΔΑ: 6ΒΘΜ4653ΠΣ-ΩΚΒ).

Η ανωτέρω οριστική απόφαση ένταξης αφορά σε Τρίτη (3η) τμηματική ένταξη 58 ερευνητικών έργων της Παρέμβασης ΙΙ.

Οι δικαιούχοι των επιπλέον πενήντα οκτώ (58) ερευνητικών έργων/πράξεων της Παρέμβασης ΙΙ, τα οποία εντάσσονται με την Πέμπτη (5η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης, οι οποίες θα εξεταστούν σύμφωνα με την ενότητα Ι.1.10.4 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος ή ο συντονιστής (ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ των εν λόγω 58 ερευνητικών έργων)  έχει δικαίωμα άπαξ υποβολής ένστασης, ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, κατά της απόφασης ένταξης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσης της απόφασης ένταξης, δηλαδή μέχρι την 30.07.2018. Οποιαδήποτε ένσταση υποβληθεί μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

- της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

- της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)

- της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr),

- του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

 

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με τις αποφάσεις μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση unitA-EDK-A@gsrt.gr με ΘΕΜΑ:

ΕΡΩΤΗΜΑ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙI_Τ1ΕΔΚ -…. (κωδικός έργου στο ΠΣΚΕ).

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0