Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Επικαιροποίηση Οριστικών Αποτελεσμάτων της Δράσης Ειδικές Δράσεις ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜO

Ημερομηνία δημοσίευσης:
23/12/2021
Ημερομηνία καταχώρησης:
23/12/2021

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 140814/23.12.2021 (ΑΔΑ: Ψ8Τ746ΜΤΛΡ-Ζ27) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Καινοτομίας με θέμα: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 852/Ι2/21.01.2019 απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων ερευνητικών έργων της Δράσης ‘‘Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’, όπως συμπληρώθηκε με την με αρ. πρωτ. 108783/04.07.2019 απόφαση.

Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης επικαιροποιείται ο προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων της Δράσης.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των έργων με κωδικό Τ6ΥΒΠ-00045, Τ6ΥΒΠ-00352 καλούνται να υποβάλλουν φάκελο δικαιολογητικών μέχρι την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022.

Διευκρινίζεται ότι, η ανωτέρω απόφαση (σημείο 1 β) δεν επιφέρει αλλαγή στη χρηματοδότηση (ή μη) των υπολοίπων έργων της Δράσης (πλην των έργων με κωδικό Τ6ΥΒΠ-00045, Τ6ΥΒΠ-00352). Αλλάζει μεν τη βαθμολογική κατάταξη των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης, όμως δεν επηρεάζει τη χρηματοδότηση των ήδη ενταγμένων έργων της Δράσης. Ούτε επηρεάζεται η απόρριψη (μη χρηματοδότηση) των υπολοίπων έργων της Δράσης, τα οποία θεωρούνται πλέον οριστικά απορριφθέντα.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες:

- της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

- του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

- της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση I2A.EidikesDraseis@gsrt.gr (παραθέτοντας τον κωδικό έργου).

 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0