Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Επικαιροποιημένη προκήρυξη Δράσης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ"

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
ΕΣΠΑ 2007-2013
Φορέας:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
60.000.000,00 €
Έναρξη Ισχύος:
31/5/2011
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
1/9/2011
Ημερομηνία καταχώρησης:
31/5/2011

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), ύστερα από εισήγηση και συντονισμό του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, σχεδίασε και προκηρύσσει το πρόγραμμα «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», προϋπολογισμού 60 εκ. ευρώ.  Προθεσμία υποβολής είναι η 1Η Σεπτεμβρίου 2011. Σκοπός του προγράμματος είναι η άμεση ενίσχυση και υποστήριξη των άριστων επιστημονικών προσπαθειών στην Ελλάδα, στο σύνολο των επιστημονικών και ερευνητικών πεδίων, καθώς και η ενίσχυση της έρευνας που αναλαμβάνεται με πρωτοβουλία του ερευνητή  (investigator driven research).  Επιπλέον, η «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» επιδιώκει την επιβράβευση των προτάσεων με καινοτομικό χαρακτήρα δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και όχι στην περιοχή της έρευνας στην οποία εμπίπτει η πρόταση.

Το πρόγραμμα «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» εντάσσεται στον πρώτο στρατηγικό πυλώνα της νέας πολιτικής της έρευνας: «Ενίσχυση της έρευνας-ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό». Ανταποκρίνεται στις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, καθώς απαντά στην ανεπάρκεια χρηματοδότησης αυτού του είδους της ερευνητικής δραστηριότητας την τελευταία εξαετία.  Αποτελεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός οδικού χάρτη περιοδικής και τακτικής χρηματοδότησης της επιστημονικής έρευνας, κάτι που έχει θέσει ως στόχο το Υπουργείο Παιδείας.

Η «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» αποσκοπεί  στην καλλιέργεια ενός σταθερού και αξιοκρατικού περιβάλλοντος για την έρευνα στην Ελλάδα με τη θέσπιση διαφανών και αυστηρών διαδικασιών αξιολόγησης και τη δημοσίευση περιοδικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.  Αποβλέπει στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του ερευνητικού συστήματος στη χώρα.

Οι επιλογές θα γίνουν από επιτροπές κριτών της αλλοδαπής με προδιαγραφές παρόμοιες αυτών του European Research Council (ERC) και του National Science Foundation (NSF) των ΗΠΑ. Το πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει μοχλό για την κατοχύρωση ελληνικών ευρεσιτεχνιών, με κατευθείαν χρηματοδότηση από την ΓΓΕΤ για κατοχύρωση και μελλοντική εκμετάλλευση.

Στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης, η επένδυση στην βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα ανάπτυξης, προόδου και διασφάλισης ενός καλύτερου επιπέδου ποιότητας ζωής μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον. Η γνώση αποτελεί τόσο ιδιωτικό, όσο και δημόσιο αγαθό. Η επένδυση στη γνώση αποτελεί την ασφαλέστερη - αλλά ίσως και τη μόνη μακροχρόνια δυνατή - αντιμετώπιση του «ελλείμματος ανταγωνιστικότητας».

Επικοινωνία - Πληροφόρηση

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των απαιτούμενων εντύπων και άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας,  στους/στις κ.κ.:

  • Πολυτίμη  Σακελλαρίου, τηλέφωνο: 210-7458125 210-7458125, e-mail: psak@gsrt.gr
  • Βασιλική Καραβαγγέλη,  τηλέφωνο: 210-7458121 210-7458121 210-7458121, e-mail: vkar@gsrt.gr
  • Βασιλική Γαλίζη, τηλέφωνο: 210-7458123 210-7458123 210-7458123, e-mail: v.galizi@gsrt.gr
  • Ευτυχία Ίβρου, τηλέφωνο: 210-7458124 210-7458124 210-7458124, e-mail: efiv@gsrt.gr

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής έχει εγκατασταθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος

Για τεχνική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν την πλατφόρμα υποβολής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dep_mo1@minedu.gov.gr

 

Ανακοίνωση 8/6/2011

Επισημαίνεται ότι η μέγιστη έκταση του τμήματος Β2 της πρότασης θα είναι 10 σελίδες όπως αναγράφεται στις Οδηγίες Υποβολής και όχι 15 σελίδες, όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στο κείμενο της προκήρυξης. 

Ανακοίνωση 13/7/2011

Μετά από σχετικές οδηγίες που δόθηκαν από το ΕΣΕΤ αναφορικά με την κατηγορία προσωπικού (1β) -Μεταδιδάκτορες ερευνητές, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Δεν απαιτείται κατά την υποβολή της πρότασης ο ονομαστικός προσδιορισμός των μεταδιδακτόρων  ερευνητών (post-docs). Η επιλογή τους μπορεί να γίνει αργότερα, εφόσον εγκριθεί η πρόταση.
Σε κάθε περίπτωση την ευθύνη της επιλογής τους έχει ο ΚΕ, με βάση τα προσόντα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της έρευνας και υπό τους παρακάτω τυπικούς περιορισμούς:

α) Κατοχή διδακτορικού διπλώματος.
β) Προκήρυξη θέσης η οποία θα λάβει ευρεία δημοσιότητα (στη χώρα και διεθνώς).
γ) Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος  που θα αμείβονται από το  έργο θα πρέπει να απασχολούνται σε αυτό υπό καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (δηλαδή δεν θα πρέπει να κατέχουν άλλη θέση).

Ανακοίνωση 22/7/2011

Ανακοινώνεται ότι το ανώτατο όριο για τις δαπάνες που εντάσσονται στις κατηγορίες με α/α «4» και «5» πρόκειται να αυξηθεί από 60.000€ σε 120.000€.
 Σε όσους ΚΕ έχουν υποβάλει ήδη την πρόταση τους θα δοθεί η δυνατότητα τροποποίησης του προϋπολογισμού (αν το επιθυμούν).
Η δυνατότητα αυτή  θα ενεργοποιηθεί μετά την έκδοση της επικαιροποιημένης προκήρυξης και οι σχετικές οδηγίες θα κοινοποιηθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα που θα αποσταλεί μέσω της πλατφόρμας υποβολής.
 

Ανακοίνωση 1/8/2011

Σε συνέχεια της από 22/07/2011 ανακοίνωσης περί αύξησης του ανώτατου ορίου για τις δαπάνες που εντάσσονται στις κατηγορίες "4" και "5" από 60.000€ σε 120.000€, αναρτάται η επικαιροποιημένη προκήρυξη.

 

Ανακοίνωση 12/6/2012

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ ο επικαιροποιημένος  Οδηγός Εφαρμογής της Δράσης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ".
Τα σημεία που τροποποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα :

α) Στο Κεφάλαιο 1, μετά το τέλος της έκτης παραγράφου προστέθηκε νέα παράγραφος με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του ερευνητικού έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της απόφασης χρηματοδότησης. Η ημερομηνία λήξης των ερευνητικών έργων δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη από την 31/07/2015».

β) Στο Κεφάλαιο 4 «Παρακολούθηση της υλοποίησης», τροποποιήθηκε η προθεσμία υποβολής της Τελικής Έκθεσης Ολοκλήρωσης από 2 μήνες σε 45 ημέρες από την ημερομηνία λήξης του έργου.

γ) Στο Κεφάλαιο 5 «Προβλήματα υλοποίησης - Τροποποιήσεις», στην ενότητα «Χρονική Παράταση», τροποποιήθηκε η προθεσμία λήξης των ερευνητικών έργων από 30/06/2015 σε 31/07/2015.

δ) Στο Κεφάλαιο 6.4 «Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ανά κατηγορία δαπάνης», στην κατηγορία «1) Αμοιβές προσωπικού», η τελευταία παράγραφος αναδιατυπώθηκε ως εξής : «Σημειώνεται ότι στο παραστατικό της δαπάνης (ΔΠΥ κλπ) πρέπει να αναγράφεται το είδος των υπηρεσιών με τρόπο που να επιτρέπει τον επαρκή προσδιορισμό τους ή να γίνεται αναφορά της σχετικής σύμβασης».

ε) Στην αρχή του Κεφαλαίου 8 «Καταβολή της χρηματοδότησης», προστέθηκε στη δεύτερη παράγραφο η ακόλουθη φράση: «Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση των έργων από το ΠΔΕ είναι η τήρηση, ενός μοναδικού τραπεζικού λογαριασμού για κάθε κωδικό έργου ΠΔΕ».

  

Ανακοίνωση 21/6/2012

  Σε συνέχεια της από 11/06/2012 επικαιροποίησης του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ",  αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ το επικαιροποιημένο κείμενο της Προγραμματικής Συμφωνίας που θα συναφθεί μεταξύ του Φορέα Υποδοχής και της ΓΓΕΤ για τις προτάσεις που εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση.
 
 

Ανακοίνωση 22/6/2012

Μετά την υπαγωγή της ΓΓΕΤ στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ  επικαιροποιημένο κείμενο του Τεχνικού Παραρτήματος και της Προγραμματικής Συμφωνίας που θα συναφθεί μεταξύ του Φορέα Υποδοχής και της ΓΓΕΤ για τις προτάσεις που εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Δράσης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ".
 

Ανακοίνωση 10/9/2012

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ  η 2η επικαιροποίηση του   Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ".
Τα σημεία που τροποποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα :
α) Στο Κεφάλαιο 1, στην έβδομη παράγραφο, τροποποιήθηκε η καταληκτική προθεσμία για την ημερομηνία λήξης των ερευνητικών έργων από 31/07/2015 σε 30/09/2015.
β) Στο Κεφάλαιο 3 η πρώτη παράγραφος μετά το υπ.αριθμ. 4 δικαιολογητικό διαμορφώθηκε ως εξής: «Στη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ ΑΦ και ΚΕ θα καθορίζεται το γενικό πλαίσιο της συνεργασίας και οι υποχρεώσεις των μερών.».
γ) Στο Κεφάλαιο 4 «Παρακολούθηση της υλοποίησης», τροποποιήθηκε η προθεσμία υποβολής της Τελικής Έκθεσης Ολοκλήρωσης  από 45 σε 30 ημέρες από την ημερομηνία λήξης του έργου.
δ) Στο Κεφάλαιο 5 «Προβλήματα υλοποίησης - Τροποποιήσεις», στην ενότητα «Χρονική Παράταση», τροποποιήθηκε η προθεσμία λήξης των ερευνητικών έργων από 31/07/2015 σε 30/09/2015.
Βάσει των ανωτέρω μεταβολών, τροποποιήθηκε αντιστοίχως και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ το υπόδειγμα Προγραμματικής Συμφωνίας.
 

Ανακοίνωση 7/3/2013

Σε συνέχεια της με αρ.πρωτ. 20550/10-12-2012 (ΦΕΚ3523/Β’/31-12-2012) απόφασης, με την οποία εκχωρούνται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) αρμοδιότητες διαχείρισης πράξεων του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δράσης:
·    Η 3η επικαιροποίηση του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ"
·    Η με αρ.πρωτ. 5058/ΕΥΘΥ138/05-02-2013 (ΦΕΚ292 /Β/ 13-02-3013) τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος  Διαχείρισης.
·    Το έντυπο της εξαμηνιαίας έκθεσης προόδου και οι οδηγίες συμπλήρωσής του.

 

Ανακοίνωση 15/4/2013 - Επικαιροποίηση Οδηγού Εφαρμογής

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ η  4η επικαιροποίηση του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ".
Η τροποποίηση αφορά στην παράγραφο 8.2 με τίτλο «Καταβολή Β’ Δόσης Χρηματοδότησης», στην οποία μειώνεται το απαιτούμενο για την καταβολή της Β’ Δόσης ποσοστό απορρόφησης της Α’ Δόσης από 70% σε 30%.
 

 

Ανακοίνωση 20/9/2013 - Επικαιροποίηση Οδηγού Εφαρμογής

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ η  5η επικαιροποίηση του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ".
Οι τροποποιήσεις αφορούν:  
α) Στην Ενότητα 5.2, παράγραφος 1 «Σχέση Κύριου Ερευνητή – Δικαιούχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου»:
Δίδεται πλέον η δυνατότητα αντικατάστασης του ΚΕ σε περίπτωση αποχώρησης από τον φορέα λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και η δυνατότητα προσωρινής αναπλήρωσης του σε περίπτωση απουσίας του για περιορισμένο χρονικό διάστημα λόγω λήψης επιστημονικής ή άλλου είδους άδειας.
β) Στο Κεφάλαιο 8 «Καταβολή της Χρηματοδότησης» :
Μειώνονται οι δόσεις της χρηματοδότησης από τρεις (3) σε δύο (2) και αυξάνεται το ύψος της Α’ Δόσης (προκαταβολής) από το 20% στο 90% της εγκεκριμένης χρηματοδότησης.
 


 

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0