Μενού Επιλογών

Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών - Supporting Postdoctoral Researchers

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
ΕΣΠΑ 2007-2013
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
12258/14-10-2010
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
30.000.000,00 €
Έναρξη Ισχύος:
12/10/2010
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
20/11/2010
Ημερομηνία καταχώρησης:
12/10/2010

Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας καλεί τους ενδιαφερόμενους  Ερευνητές να υποβάλουν προτάσεις, στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών».

Η Δράση «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» εντάσσεται στο πλαίσιο του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) με τίτλο  «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας», ο οποίος  αποτελεί το κύριο εργαλείο του ΕΠΕΔΒΜ για τη στήριξη του εγχώριου ερευνητικού δυναμικού, αλλά και την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την προσέλκυση ερευνητών/τριών από το εξωτερικό, μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων  βασικής  και  εφαρμοσμένης  έρευνας.

Κύριος σκοπός είναι η ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών (ΜΕ) για την προαγωγή της έρευνας και την απόκτηση νέων ερευνητικών δεξιοτήτων, που θα αναβαθμίσουν τις προοπτικές της επαγγελματικής τους εξέλιξης σε οποιονδήποτε τομέα ή/και θα βοηθήσουν στην επανεκκίνηση  της  καριέρας τους μετά από διακοπή. Έμφαση θα δοθεί στην υποστήριξη των νέων επιστημόνων που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της καριέρας τους.

The Greek Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs invites all interested beneficiaries to submit proposal summaries for their inclusion in the Action "Supporting Postdoctoral Researchers".

The aim of this Action is to facilitate the acquirement of new research skills by Postdoctoral Researchers (PR) that will promote their career development in any field and/or help them restart their careers after a leave of absence. Emphasis will be given to the support of new scientists at the beginning of their career.

Ανακοίνωση/Announcement 17/11/2010:

Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ανακοινώνει την παράταση υποβολής προτάσεων για την Δράση «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών»  έως την 30/11/2010 (22:00 GMT).

The deadline for the electronic submission of the short proposals for funding of Postdoctoral Researchers has been extended to November 30th, 2010 (22:00GMT).

Ανακοίνωση 25/10/2011:

Στην Προγραμματική Συμφωνία έγινε διόρθωση στην αρίθμηση των άρθρων.

Ανακοίνωση 4/3/2013:

Μετά την έκδοση της με α.π. 20550/10.12.2012 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας η Υπηρεσία μας προέβη στην 2η Επικαιροποίηση του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ»

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0