Μενού Επιλογών

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο των έργων δικτύωσης

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
ΕΣΠΑ 2007-2013
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
12564/25-10-11 (ΑΔΑ: 45ΒΣ9-ΞΥ7)
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
1.213.160,00 €
Έναρξη Ισχύος:
22/11/2011
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
12/12/2011
Ημερομηνία καταχώρησης:
22/11/2011

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων καλεί τους Ελληνικούς φορείς που συμμετείχαν επιτυχώς στις Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων E-Rare, PV-ERANET, ICT-Agri, BS-ERA.NET , ERA.NET-RUS να υποβάλλουν αιτήσεις για την καταβολή της χρηματοδότησης των εγκεκριμένων έργων.

 
Η Δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1: «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» καθώς και των πέντε Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 1.213.160,00 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους.
 
Δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης μπορούν να υποβάλουν οι ερευνητικοί φορείς, οι επιχειρήσεις καθώς και οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι εταιρείες βιομηχανικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, οι οργανισμοί νομαρχιακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, τεχνολογικοί, μη κερδοσκοπικοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς με δραστηριότητες και στόχους συναφείς με το αντικείμενο και τους στόχους της παρούσας δράσης/πρόσκλησης οι οποίοι συμμετέχουν στα εγκεκριμένα έργα των Προκηρύξεων υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων E-Rare, PV-ERANET, ICT-Agri, BS-ERA.NET, ERA.NET-RUS (Innovation).
 
Ο Οδηγός Εφαρμογής, βάσει του οποίου υλοποιείται η Δράση, και τα έντυπα υποβολής αιτήσεων βρίσκονται στο σύνδεσμο:
 
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011 & ώρα 14:00
Πληροφορίες: 
ΓΓΕΤ - Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας – Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων
κα Χρ. Διαμαντή (cdiama@gsrt.gr),  τηλ.: 2107458190 

Σχετικά αρχεία

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0