Μενού Επιλογών

Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 4η προκήρυξη των ERC Grant Schemes

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
ΕΣΠΑ 2007-2013
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
1980/21.2.2012
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
7.500.000,00 €
Έναρξη Ισχύος:
21/2/2012
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
20/3/2012
Ημερομηνία καταχώρησης:
21/2/2012

Η Δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), με τίτλο  «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας», ο οποίος  αποτελεί το κύριο εργαλείο του ΕΠΕΔΒΜ για τη στήριξη του εγχώριου ερευνητικού δυναμικού, αλλά και την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την προσέλκυση ερευνητών από το εξωτερικό, μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων  βασικής  και  εφαρμοσμένης  έρευνας.

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα χρηματοδοτηθούν  προτάσεις  που υποβλήθηκαν στην 4η Προκήρυξης των ERC Grant Schemes (Starting & Advanced) από Έλληνα Κύριο Ερευνητή σε συνεργασία με Φορέα Υποδοχής της Ελλάδας και αξιολογήθηκαν θετικά, δηλαδή με βαθμολογία >2, που αποτελεί την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία (quality threshold) στο 2ο στάδιο αξιολόγησης της ανωτέρω προκήρυξης, αλλά δεν εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση λόγω περιορισμών στο διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Η χρηματοδότηση τέτοιου τύπου προτάσεων εντάσσεται στο γενικότερο στόχο υποστήριξης των «άριστων» επιστημονικών προσπαθειών στην Ελλάδα, στο σύνολο των επιστημονικών και ερευνητικών πεδίων και μακροπρόθεσμα αναμένεται να συμβάλλει στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ερευνητικών φορέων και στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του ερευνητικού συστήματος της χώρας.

Επικοινωνία - Πληροφόρηση
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των απαιτούμενων εντύπων και άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στις κ.κ.:

  • Πολυτίμη  Σακελλαρίου, τηλέφωνο: 210-7458125, e-mail: psak@gsrt.gr
  • Μαργαρίτη Χριστίνα, τηλέφωνο: 210-7458126, e-mail: cmarga@gsrt.gr

 

Ανακοίνωση 3/4/2012

Σε συνέχεια της με αρ.πρωτ. 20550/10-12-2012 (ΦΕΚ3523/Β’/31-12-2012) απόφασης, με την οποία εκχωρούνται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) αρμοδιότητες διαχείρισης πράξεων του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δράσης ο επικαιροποιημένος Οδηγός Εφαρμογής της Δράσης "Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 4η  προκήρυξη των ERC Grant Schemes"

 

Ανακοίνωση 17/12/2013

Αναρτήθηκε η 2η Επικαιροποίηση  του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης "Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 4η  προκήρυξη των ERC Grant Schemes", ως προς τα Κεφάλαια 4.2 και 7.2


 

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0