Μενού Επιλογών

Προκήρυξη της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας με τίτλο: «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των πρωτοβουλιών του Κοινού Προγραμματισμού - Joint Programming Initiatives»

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
ΕΣΠΑ 2007-2013
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
7120/11-6-2012
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
403.875,00 €
Έναρξη Ισχύος:
12/6/2012
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
11/7/2012
Ημερομηνία καταχώρησης:
12/6/2012

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας/ΓΓΕΤ του Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προκηρύσσει τη συγκεκριμένη πράξη προς υποβολή αιτήσεων για την καταβολή της επιχορήγησης στους Ελληνικούς φορείς που συμμετείχαν επιτυχώς στην Κοινή Προκήρυξη υποβολής Προτάσεων του Ευρωπαϊκού Δικτύου JPND: Joint Programming on Neurodegenerative Diseases - a call for European research projects for the optimisation of biomarkers and harmonisation of their use between clinical centres στο πλαίσιο της Δράσης ΕΣΠΑ «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία-Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των πρωτοβουλιών του Κοινού Προγραμματισμού-Joint Programming Initiatives»,  δημόσιας δαπάνης 403.875,00€. Η συγκεκριμένη Δράση αφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από τα   Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) - στα οποία ανήκουν οι κάτωθι Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 ως εξής: Ε.Π. Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», E.Π. «Μακεδονίας Θράκης», Α.Π. 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στη Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας». Η Δράση εντάσσεται στον Κωδικό θέματος προτεραιότητας 09 του ΕΣΠΑ.

Η πράξη έχει ως στόχους:

  • Την ενίσχυση και βελτιστοποίηση της ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς και ευρωπαϊκές Ε&Τ διεργασίες δικτύωσης που σαν κύριο στόχο έχουν την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και στη συμμετοχή δυναμικών και με υψηλή τεχνογνωσία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).
  • Την εκπλήρωση των εθνικών μας υποχρεώσεων σε Ευρωπαϊκές πολιτικές.
  • Την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ομάδων από κράτη-μέλη της Ε.Ε., καθώς και από χώρες συνδεδεμένες με την Ε.Ε.
  • Την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των ερευνητών και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών.

 Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πράξης για την περίοδο 2007-2013 εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 1.803.075,00 €, εκ των οποίων 403.875,00 € θα διατεθούν στην παρούσα πρόσκληση, η οποία αφορά την θεματική προτεραιότητα των Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων.

Δικαιολογητικά χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλουν οι ερευνητικοί φορείς (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα και άλλοι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς), τα νοσοκομεία, και επιχειρήσεις που συμμετέχουν επιτυχώς στη διαδικασία αξιολόγησης των Κοινών Δράσεων και Προκηρύξεων των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών του Κοινού Προγραμματισμού.

Η Πράξη θα υλοποιηθεί με βάση την Προκήρυξη και τον εγκεκριμένο Οδηγό Εφαρμογής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων είναι η ημερομηνία ανακοίνωσης της προκήρυξης, στο δικτυακό κόμβο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των αιτήσεων είναι η 11η Ιουλίου 2012 (14:00), τριάντα (30)  ημέρες μετά την ανακοίνωση της προκήρυξης.

Πληροφορίες: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας/ΓΓΕΤ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας, Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κ. Βαϊόπουλος: Τηλ. 210 74 58096, e-mail: g.vaiopoulos@gsrt.gr
Μεσογείων 14-18, 115 10 Αθήνα, ΓΓΕΤ: http://www.gsrt.gr

 

Σχετικά αρχεία

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0