Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιιο της Πράξης "Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013"

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
ΕΣΠΑ 2007-2013
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και ΠΕΠ των Περιφερειών σε μεταβατική στήριξη
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
5234/13.05.2013
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
29.000.000,00 €
Έναρξη Ισχύος:
13/5/2013
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
13/6/2013
Ημερομηνία καταχώρησης:
13/5/2013

Ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού/ Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους, να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013».
 
Σκοπός της πράξης είναι η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης με τη χρηματοδότηση έργων, που θα εκτελεστούν από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις με παραγωγική δραστηριότητα. Βασική επιδίωξη αποτελεί η προώθηση της καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν εγχώριες επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους με παραγωγική δραστηριότητα. Η πρόταση για επιχορήγηση μπορεί να υποβληθεί από μία και μόνο επιχείρηση ή από κοινού/ σύμπραξη από δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες μεταξύ τους επιχειρήσεις. Δίνεται η δυνατότητα τμήμα του έργου να εκτελείται, επί συμβάσει (υπεργολαβία), από φορείς εκτέλεσης Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης.  

Η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 19,8 εκ. € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 5 Περιφερειών μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007–2013.

Οι Επιστημονικοί  και Τεχνολογικοί τομείς προτεραιότητας στους οποίους εστιάζεται η πράξη είναι: 1. Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία και Βιοτεχνολογία, 2. Τρόφιμα/ Ποτά, 3. Ενέργεια, 4. Περιβάλλον, 4. Χημικές διεργασίες, 6. Φαρμακευτικά/ Καλλυντικά προϊόντα, 7. Υλικά, 8. Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοματισμοί.

Μέσω της παρούσας πράξης θα ενισχυθούν δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν ενισχύσεις: α) έργων έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα ή/και πειραματική ανάπτυξη), β) κατοχύρωσης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μόνο για ΜμΕ) και γ) προβολής, διάχυσης, συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια και δικτύωσης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου στην ελληνική γλώσσα συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα στην ιστοσελίδα: https://apps.gov.gr/minedu/industrial/PABET/, έως την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013 (καταληκτική ημερομηνία) και ώρα 15:00.

Αναλυτικές πληροφορίες για την πράξη παρέχονται στην προκήρυξη και στον οδηγό εφαρμογής της πράξης που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr).

Υπεύθυνος πράξης/ επικοινωνίας:
Δρ. Δημήτρης Πουτούκης
τηλ.: 210 7458136
e-mail: dpoutoukis [at] gsrt.gr
 

Ανακοίνωση 6-5-2014

Πράξη «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»: Τροποποίηση Οδηγού Εφαρμογής

Ανακοινώνεται η τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής της πράξης «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013».
Τα βασικά σημεία της τροποποίησης είναι τα ακόλουθα:

  • Ενότητα 5: Ως ημερομηνία λήξης των έργων (φυσικό αντικείμενο) ορίζεται η 31/07/2015.
  • Ενότητα 11: Η τελική έκθεση ολοκλήρωσης έργου υποβάλλεται εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός από την ημερομηνία λήξης του έργου.
  • Ενότητα 11 και 16: Καταργείται η πρόβλεψη υποβολής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
  • Ενότητα 12.1: Όλα τα παραστατικά των δαπανών του έργου πρέπει να έχουν εξοφληθεί το αργότερο μέχρι έναν (1) μήνα από την λήξη του, με την υποβολή της τελικής έκθεσης.
  • Επικαιροποιείται η διαδικασία εξόφλησης δαπανών.   
  • Ενότητα 14: Τα αιτήματα τροποποιήσεων μπορούν να υποβάλλονται στη ΓΓΕΤ μετά την παρέλευση διμήνου από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης χρηματοδότησης. Η χρονική παράταση του έργου δεν μπορεί να έχει ημερομηνία λήξης μεταγενέστερη από την 31-07-2015.
  • Ενότητα 16: Η προκαταβολή καταβάλλεται μετά την υπογραφή της απόφασης χρηματοδότησης και ανέρχεται έως το 60% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης του έργου.


Ο Οδηγός Εφαρμογής και η σχετική απόφαση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της πράξης.

Ανακοίνωση 28-11-2014

Πράξη «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»: Τροποποίηση Οδηγού Εφαρμογής

Ανακοινώνεται η 2η τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής της πράξης «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013».

Τα βασικά σημεία της τροποποίησης είναι τα ακόλουθα:

1.   Ενότητα 7, παρ. 7.1: Στις επιλέξιμες δαπάνες του δικαιούχου, για την κατηγορία αυτή, δύναται να εντάσσεται και η δαπάνη αμοιβής ορκωτού λογιστή, εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ, για τον έλεγχο των δαπανών του έργου, την οποία δύναται να ζητήσει ο δικαιούχος και να συνυποβάλλει με την έκθεση του αιτήματός του προς πληρωμή. Ειδικότερα το έργο του ορκωτού λογιστή περιλαμβάνει την βεβαίωση της νομιμότητας και της κανονικότητας διενέργειας των δαπανών, της ορθής λογιστικής καταχώρησης αυτών, της εξόφλησής τους, καθώς και ότι οι δαπάνες πραγματοποιήθηκαν εντός της επιλέξιμης περιόδου, ότι αφορούν το εγκεκριμένο έργου, ότι υπήρξε συμμόρφωση με τους όρους της απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης και ότι υπάρχουν επαρκή δικαιολογητικά.

Προς το σκοπό αυτόν η ΓΓΕΤ εκδίδει ειδικότερες οδηγίες για το περιεχόμενο και τις διαδικασίες παροχής της βεβαίωσης.

Το παραστατικό της δαπάνης για την αμοιβή του ορκωτού λογιστή δύναται να εκδίδεται και μετά την ημερομηνία λήξης του έργου. Το ποσό της αμοιβής του, συνυπολογιζόμενο με τις λοιπές δαπάνες του έργου, σε καμία περίπτωση δε θα επιφέρει αύξηση του συνολικού αρχικώς εγκριθέντος προϋπολογισμού του έργου.

 

2.   Ενότητα 11: α) Για έργα χρονικής διάρκειας δεκαπέντε (15) μηνών και άνω υποβάλλεται ενδιάμεση έκθεση προόδου το αργότερο ένα μήνα μετά την παρέλευση εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία έναρξης του έργου (ημερομηνία υπογραφής της απόφασης χρηματοδότησης).

β) Η ενδιάμεση έκθεση προόδου ή/και η τελική έκθεση ολοκλήρωσης του έργου είναι δυνατόν να συνοδεύεται από έκθεση/βεβαίωση ορκωτού λογιστή.

 

3.  Ενότητα 14: α) Στο πλαίσιο της δυνατότητας μεταφοράς κονδυλίων του προϋπολογισμού του δικαιούχου από μια κατηγορία δαπάνης σε άλλη, οι υποκατηγορίες «Δαπάνες υφιστάμενου προσωπικού με μισθωτή σχέση» και «Δαπάνες νέου προσωπικού με μισθωτή σχέση» της κατηγορίας «Δαπάνες προσωπικού» και η υποκατηγορία «Έρευνα επί συμβάσει από φυσικά πρόσωπα» της κατηγορίας «Έρευνα επί συμβάσει», που αναφέρονται στην παράγραφο 7.1, νοούνται ως μία κατηγορία δαπάνης.

β) Εσωτερική παράταση ή μείωση της χρονικής διάρκειας των Ενοτήτων Εργασίας μπορεί να γίνει κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, χωρίς προηγούμενη έγκριση, με ευθύνη του Επιστημονικού Υπευθύνου, με την προϋπόθεση ότι αυτή:

- δεν θα υπερβαίνει, για κάθε Ενότητα Εργασίας, τους τρεις (3) μήνες και

- δεν θα παρατείνει το συνολικό χρόνο υλοποίησης του έργου.

 

Ο Οδηγός Εφαρμογής και η σχετική απόφαση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της πράξης.

 

Ανακοίνωση 30-07-2015

Πράξη «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»: 3η Τροποποίηση Οδηγού Εφαρμογής

Ανακοινώνεται η 3η τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής της πράξης «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013».

Τα βασικά σημεία στα οποία τροποποιείται ο Οδηγός Εφαρμογής είναι τα ακόλουθα:

  • Ενότητα 5 (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ): ….. Σε κάθε περίπτωση, τα έργα θα πρέπει να έχουν λήξει το αργότερο μέχρι τις 31.10.2015 (συνυπολογιζομένης και ενδεχόμενης παράτασής τους). …..
  • Ενότητα 14 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ): ….. Παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι 31.10.2015 η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων που λήγουν μέχρι τις 31.07.2015.

Κατά τη διάρκεια της χρονικής παράτασης του έργου δεν επιτρέπονται περαιτέρω τροποποιήσεις. …..

Ο Οδηγός Εφαρμογής και η σχετική απόφαση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της πράξης.


 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0